Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/63/EF av 20. november 2008 om fastsettelse av et format for oversending av opplysninger fra medlemsstatene i samsvar med artikkel 7 nr. 4 bokstav b) iii) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004

Commission Decision, 2009/63/EC, of 20 November 2008 defining a format for the submission of the information by Member States in accordance with Article 7(4)(b)(iii) of the Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2008) 6917)

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.1.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Der er stadig ikke indvundet tilstrækkelige erfaringer med anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i artikel 7, stk. 4, litra b). Oplysningerne i medlemsstaternes meddelelser vil bidrage til den revision af bestemmelsen, der ifølge forordningens artikel 7, stk. 7, skal finde sted inden den 31. december 2009, og til udfærdigelsen af rapporten om anvendelsen af forordningen, jf. dennes artikel 12, stk. 6.

(2) Hver operation, der tillades efter undtagelsesbestemmelsen, meddeles til de andre medlemsstater og til Kommissionen. Meddelelsen bør være formålstjenlig og fokuseret på reelt nødvendig information, så medlemsstaterne og Kommissionen spares for unødige byrder.

(3) Meddelelsen bør være klar og bør ikke indeholde tvetydige oplysninger. I dette øjemed er spørgsmålene i punkt 1, 2 og 3 udformet således, at der kun kan svares i et standardiseret eller generelt anerkendt format.

(4) Spørgeskemaet indeholder en henvisning til nummeret og stedet for tilladelsen, således at den fuldstændige undtagelsestilladelse og begrundelsen herfor om nødvendigt kan genfindes.

(5) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april om affald.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.11.2008
Anvendelsesdato i EU
16.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet