Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/6/EF av 20. februar 2008 om endring av direktiv 97/67/EF vedrørende full realisering av det indre marked for posttjenester i Fellesskapet

Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 amending Directive 97/67/EC with regard to the full accomplishment of the internal market of Community postal services

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Det tredje postdirektivet ble vedtatt 27. februar 2008. Dato for gjennomføring av liberaliseringen av det indre markedet for posttjenester er satt til 31. desember 2010 med mulighet for enkelte navngitte medlemsstater til å utsette liberaliseringen i ytterligere to år - det vil si til 31. desember 2012. Bakgrunnen for det tredje postdirektivet er ønsket om å utnytte fordelene ved det indre markedet for posttjenester fullt ut gjennom en full liberalisering av hele markedet. Posttjenester i Fellesskapet er i dag regulert gjennom postdirektivet fra 1997 (97/67/EF) med to endringsdirektiv som garanterer borgerne posttjenester av høy kvalitet. Direktivet har høyest mulig tjenestekvalitet som mål, gjennom en progressiv åpning av markedet ved gradvis å redusere omfanget av eneretten (fra 2006 redusert til 50 gram). Det tredje direktivet er det siste steget i en lang reformprosess, der man allerede har sett at store deler av det europeiske postmarkedet har blitt liberalisert. Direktivet pålegger medlemsstatene fortsatt å opprettholde universelle tjenester for alle kunder når det gjelder innsamling og levering av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele territoriet.

Merknader
Ny postlov, som blant annet gjennomfører EUs tredje posdirektiv, trådte i kraft 1. januar 2016.

Sakkyndige instansers merknader
De senere år har det tredje postdirektivet og utvikling i saken vært et fast punkt på agendaen til møtene i SU kommunikasjoner.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Direktivet er vedtatt i EU. Norge har tidligere ønsket å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen artikkel 102. Solberg-regjeringen ønsker å ta inn tredje postdirektiv i EØS-avtalen, noe som ble meddelt EU-siden på EØS-rådets møte 19. november 2013.

Rettsakten er for tiden under vurdering i EØS/EFTA-statene. Det er utarbeidet et utkast til EØS-komitebeslutning som Norge har gitt svar på 27. mai 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.02.2008
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2010
Anvendelsesdato i EU
31.12.2010
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
22.10.2014
Høringsfrist
26.01.2015
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.09.2015
Anvendes fra i Norge
01.01.2016