Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 9. juni 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 med hensyn til oppføringen av dikofol

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) …/... amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the listing of dicofol

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 9.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2019/1021 gennemføres Unionens forpligtelser i henhold til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte ("konventionen") og i henhold til protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande om persistente organiske miljøgifte ("protokollen").

(2) Bilag A til konventionen ("Udfasning") indeholder en liste over kemikalier, for hvilke hver part i konventionen skal forbyde og/eller træffe de nødvendige retlige og administrative foranstaltninger til at udfase deres fremstilling, anvendelse, import og eksport.

(3) Konferencen mellem parterne i konventionen ("partskonferencen") har i medfør af konventionens artikel 8, stk. 9, på sit niende møde besluttet at ændre bilag A til konventionen, således at dicofol optages i bilaget uden nogen undtagelser.

(4) Del A i bilag I til forordning (EU) 2019/1021, som indeholder en liste over de stoffer, der er opført i konventionen og i protokollen, samt stoffer, der udelukkende er opført i konventionen, bør derfor også ændres til at omfatte dicofol.

(5) Forordning (EU) 2019/1021 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet