Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/998 av 12. juli 2018 om endring i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til Kroatias status for koiherpesvirussykdom (KHV), Finlands status når det gjelder infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), listen over områder i Irland som er frie for Bonimia ostrea, og listen over områder i Storbritannia som er frie for Marteilia refringens, og om endring i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU når det gjelder listen over områder i Storbritannia som er frie for ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-µVar)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/998 of 12 July 2018 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the status of Croatia for koi herpes virus (KHV) disease, of Finland for infectious haematopoietic necrosis (IHN), the list of areas in Ireland free of Bonamia ostreae, the list of areas in the United Kingdom free of Marteilia refringens and amending Annex I to Decision 2010/221/EU as regards the list of areas in the United Kingdom free of Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdater19.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over land og områder som har status som sykdomsfrie for koiherpesvirussykdom og infeksiøs hematopoietisk nekrose. Listen er gitt som vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EC. På denne listen er hele Kroatia og Finland ført opp som frie for henholdsvis koiherpesvirussykdom og infeksiøs hematopoietisk nekrose. Begge land har de siste år konstatert flere utbrudd av de respektive sykdommene, og har iverksatt bekjempelsestiltak som fortsatt er gjeldende i noen områder.

På den samme listen er hele Irlands kystlinje oppført som fri for Bonamia ostrea, med unntak av åtte bukter. På grunn av et utbrudd av Bonamia ostrea i en ny bukt, er det satt i verk bekjempelsestiltak og restriksjoner som fortsatt gjelder.

I tillegg er hele den nordirske kystlinjen erklært fri for Marteilia refringens. Storbritannia har imidlertid erklært to utbrudd av sykdommen i to bukter i Nord Irland. Restriksjoner på forflytninger er allerede innført iht. direktiv 2006/88/EC og gjelder fortsatt.

I følge informasjon gitt av Kroatia, Finland, Irland og Storbritannia bør de berørte områdene ikke oppføres som frie for de nevnte sykdommene, og de geografiske avgrensingene for landenes sykdomsfrie status bør oppdateres deretter.

Anneks I til beslutning 2010/221/EU inneholder en liste over medlemsstater, soner og segmenter som er ansett for å være frie for bestemte sykdommer som ikke er omhandlet av del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. Listen angir hele Nord-Irland i Storbritannia som fri for ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar) med unntak av bestemte bukter. På grunn av et nylig utbrudd av OsHV-1 µVar, i en ny bukt, bør den geografiske avgrensingen av det sykdomsfrie området for Storbritannia oppdateres.

Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EC og vedlegg I til beslutning 2010/221/EU endres i overensstemmelse med dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Listene over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter. Listene er å finne her: https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/aquaculture_en

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.07.2018
Anvendelsesdato i EU
05.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet