Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/87/EU av 16. november 2011 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF når det gjelder iverksettelse av trinnsvise utslippsbegrensninger for smalsporede traktorer

Directive 2011/87/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directive 2000/25/EC as regards the application of emission stages for narrow-track tractors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.4.2012)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments - og rådsdirektiv 2011/87/EU endrer direktiv 2000/25/EF om avgassutslipp fra motorer i jord- og skogbrukstraktorer. Direktiv 2000/25/EF ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitens beslutning nr. 10/2001 av 23. februar 2001. Formålet med direktiv 2000/25/EF er å sikre fri bevegelighet for jord- og skogbrukstraktorer og samtidig redusere de tillatte nivåer av utslipp fra traktormotorer for å beskytte borgerne og miljøet som sådan.

Direktiv 2000/25/EF inneholder avgassgrenseverdier inndelt i trinn I til IV, med ikrafttredelsesdatoer for de forskjellige trinnene. Trinn III B og trinn IV er de strengeste trinnene med de laveste grenseverdiene for utslipp. Det følger av direktivet at trinn III B og trinn IV trer i kraft hhv 1. januar 2010 og 1. januar 2013 ved typegodkjenning av motorer til traktorer.

Direktiv 2011/87/EU endrer ikrafttredelsesdatoene for avgasstrinn III B og IV for smalsporede traktorer (traktorer i klasse T2, T4.1 og C2). For disse traktorklassene utsettes ikrafttredelsesdatoene for trinn III B og IV med tre år. Dette gjøres fordi Kommisjonen har kommet frem til at det per i dag ikke er teknisk mulig å oppfylle de strengere kravene i avgasstrinn III B og IV for smalsporede traktorer. Det følger av direktiv 2011/87/EU at Kommisjonen senest 31. desember 2014 skal vurdere tilgjengeligheten av nødvendig teknologi på nytt.

Merknader

EF-hjemmel
Direktiv 2011/87/EU er vedtatt med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte (TEUF), artikkel 114.

Gjeldende rett
Krav til avgass er regulert i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 25. Her er basisdirektiv 2000/25/EF implementert i § 25-24.

Norsk gjennomføring
Direktivet antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Direktivet vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Direktivet vil mest sannsynlig bli implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), § 25-24.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av direktivet.

Status
Direktivet ble vedtatt 16. november 2011, og trer i kraft i EU 9. desember 2012.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 43/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.11.2011
Gjennomføringsfrist i EU
09.12.2012
Anvendelsesdato i EU
09.12.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 534-535
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro