Oppheving av direktiver om måling

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/17/EU av 9. mars 2011 om oppheving av rådsdirektiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF om måling

Directive 2011/17/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 repealing Council Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC and 86/217/EEC regarding metrology

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2015)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/17/EF opphever åtte direktiver på området for måleteknikk. Direktivene som oppheves er teknisk utdaterte og lite i bruk, og det er ikke ansett å være handelshindringer på områdene som dekkes av disse direktivene. Det følger av direktiv 2011/17/EF at opphevelsen av direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF skal ha virkning i EU fra 1. desember 2015, mens opphevelsen av direktiv 71/349/EØF skal ha virkning i EU 1. juli 2011.

I direktiv 2011/17/EF artikkel 4 er det tatt forebehold om at Kommisjonen skal fremlegge en rapport med vurdering av om direktivene som er vedtatt opphevet, skal tas inn i direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter. I denne rapporten, COM(2011)357, fremgår det at Kommisjonens synspunkt er at de ovennevnte direktivene ikke bør tas inn i direktiv 2004/22/EF, og det bekreftes at man mener at det ikke er behov for harmonisering på de områdene direktivene gjelder. Det fremgår videre at Kommisjonen ikke er i mot nasjonal regulering av de gjeldende områdene, men at det ikke er behov for harmonisering gjennom direktiv.

Merknader
Av de åtte direktivene som direktiv 2011/17/EF opphever, er det bare direktiv 71/347/EØF om måling av hektolitermasse av korn, direktiv 76/766/EØF om alkoholtabeller og direktiv 71/349/EØF om kalibrering av skipstanker som er implementert i Norge, i henholdsvis forskrift 21. desember 2007 nr. 1731 om måling av hektolitermassen av korn, forskrift 21. desember 2007 nr. 1729 om alkoholtabeller og forskrift 21. desember 2007 nr. 1748 om kalibrering av skipstanker som brukes som grunnlag for økonomisk oppgjør. Det må vurderes om de måletekniske kravene på disse områdene skal videreføres som nasjonale krav, eller om forskriftene skal oppheves.

Sakkyndige instansers merknader
Justervesenet har hatt direktivet til vurdering og finner det relevant og akseptabelt.

Forslaget ble sist behandlet i spesialutvalget 22.06.2009.

Vurdering
Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Direktiv 2011/17/EU ble ved beslutning 145/2012 den 13. juli 2012 tatt inn i EØS-avtalen.

Forslag til endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1748 om kalibrering av skipstanker som brukes som grunnlag for økonomisk oppgjør, ble sendt på høring 23. august 2011 med høringsfrist 1. november 2011. Endringsforslaget innebærer at forskriftens forankring i direktiv 71/349/EØF fjernes, slik at kravene til skipstanker blir nasjonale krav. Frist for å gjennomføre direktivet er 13. januar 2013.

Opphevelse av de øvrige direktivene er satt med virkning fra 1. desember 2015.

Forskrift om alkoholtabeller, som er basert på direktiv 1976/766/EØF, er opphevet i Norge fra og med 1.12.2015

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2011
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2011
Anvendelsesdato i EU
01.07.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 523-525
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2012
Anvendes fra i Norge
18.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0017
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro