Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1161/2011 av 14. november 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 og kommisjonsforordning (EF) nr. 953/2009 når det gjelder positivlistene om vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes næringsmidler

Commission Regulation (EU) No 1161/2011 of 14 November 2011 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 953/2009 as regards the lists of mineral substances that can be added to foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.7.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1161/2011 utvider listen over tillatte mineralforbindelser i de respektive regelverkene.

Kosttilskuddirektivet 2002/46/EF, berikingsforordningen (EF) nr. 1925/2006 og forordning (EF) nr. 953/2009 om stoffer som kan tilsettes næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov (særnær) inneholder alle lister over hvilke vitamin- og mineralforbindelser som kan brukes i kosttilskudd, mat- og drikkevarer og særnærprodukter. Nye vitamin- og mineralforbindelser kan inkluderes på positivlistene til kosttilskuddirektivet, berikingsforordningen og særnærlisten dersom forbindelsene er helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet.

I forordningens fortale henvises det til at EFSA har vurdert ferroammoniumsulfat, ferronatrium EDTA, natriumsulfat, kaliumsulfat og krompikolinat, og har konkludert med at forbindelsene er biotilgjengelige og helsemessig trygge under visse forutsetninger (at de ikke overstiger en gitt totalmengde).

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring av forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd, forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler og forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet, utover at EFSAs vurderinger må ivaretas når det skal fastsettes felles maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler. Rettsakten antas heller ikke å få økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det er positivt at positivlistene utvides med forbindelser som EFSA har vurdert som helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet. Dette innebærer at industrien vil få et større spekter av stoffer å velge mellom ved produksjon av kosttilskudd og ved tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert de nye forbindelsene som inkluderes på listene som helsemessig akseptable gitt visse bruksbetingelser. Mattilsynet legger EFSAs vurderinger til grunn.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rent teknisk er det ikke mulig å sette inn en basisrettsakt i feltet "Nøkkelinformasjon" ovenfor. Denne forordningen har tre basisrettsakter: direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 og forordning (EF) nr. 953/2009. De to sistnevnte rettsaktene mangler i feltet ovenfor.

Status
Forordningen er vedtatt i EU 14. november 2011, og trådte i kraft i EU 5. desember 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 725-726
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.06.2012
Anvendes fra i Norge
19.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1161
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro