Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/506/EF av 21. juni 2007 om opprettelsen av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerke til såpe, sjampo og hårbalsam

Commission Decision 2007/506/EC of 21 June 2007 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to soaps, shampoos and hair conditioners

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Barne og likestillingsdepartementets bakgrunnsnotat - januar 2007

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1980/2000 om en revidert fellesskapsordning for tildeling av miljømerke (innlemmet i EØS-avtalen, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 139/2001 av 9. november 2001) fastlegger prosedyrene for utarbeiding av kommisjonsvedtak om miljøkriterier for produktgrupper som kan tildeles EUs miljømerke ”Blomsten”.

Kommisjonsvedtak 2007/506/EF omfatter produkter til vask av hud og hår. Det settes kriterier for giftighet og nedbrytbarhet av ingredienser og produkter. Miljøfarlige ingredienser begrenses, og forbys i noen tilfeller anvendt i miljømerkede produkter. Det settes også krav til forpakningen og til at produktets effektivitet skal testes.

Merknader
EUs miljømerkeordning ”Blomsten” er frivillig, i likhet med den nordiske miljømerkeordningen ”Svanen”.

Stiftelsen Miljømerking i Norge har hatt prosjektledelsen ved utarbeidelse av dokumentet. Det er utarbeidet kriterier for tilsvarende produktgrupper også under den nordiske miljømerkeordningen (Svanemerket). Valg av miljøindikatorer er i hovedsak sammenfallende, og miljøkravene er i hovedsak sammenlignbare.

Det er imidlertid forskjell på kriteriene i ordningene når det gjelder helsekrav. Svanemerkets kriterier omfatter til dels strenge krav til produktenes påvirkning på brukerens helse, så som begrensing av/forbud mot allergifremkallende og irriterende ingredienser. EUs medlemsland ønsket også slike strenge krav i det omtalte kriteriedokumentet for det europeiske miljømerket, men Kommisjonen motsatte seg slike krav, da det ble fremholdt at kosmetikk-direktivet garanterer at alle produktene innenfor denne produktgruppen er sikre med hensyn til brukerens helse. Forslagene fra Miljømerking i Norge om forbud mot en rekke parfyme-stoffer og andre ingredienser som anses som spesielt allergifremmende, samt enkelte ingredienser som mistenkes for å være såkalte hormonhermere, ble derfor strøket av Kommisjonen før forslag ble lagt frem til avstemning i Regulatory Committee.

Til tross for at kriteriedokumentet kunne ha vært bedre sett fra et norsk synspunkt, anses det som tilfredsstillende og relevant, idet det settes opp viktige miljøkriterier for en produktgruppe der det hittil ikke har vært satt miljøkrav på europeisk nivå. Kriteriene anbefales derfor innlemmet i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Barne- og likestillingsdepartementet har, i samråd med Stiftelsen Miljømerking, vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.06.2007
Anvendelsesdato i EU
18.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 253-262
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0506
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro