Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/625 av 6. mai 2020 om endring av forordning (EU) 2019/1793 om midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 og gjennomføringsbeslutning 2014/88/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/625 of 6 May 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/943 and Commission Implementing Decision 2014/88/EU

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er der fastsat regler vedrørende midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande, som er opført i bilag I til samme forordning, og særlige betingelser for indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande på grund af risiko for forurening med aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk kontaminering, som opført i bilag II til samme forordning.

(2) Visse kategorier af sendinger af fødevarer og foder er udelukket fra anvendelsesområdet for gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, hvis deres bruttovægt ikke overstiger 30 kg. Eftersom farer knytter sig til selve produkterne og ikke til de(n) primære emballage/beholdere, bør denne vægtgrænse kun gælde for selve produkterne. Artikel 1, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres, således at henvisningen til bruttovægten heri erstattes af en henvisning til nettovægten.

(3) I henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 skal listerne i bilag I og II til samme gennemførelsesforordning revideres med regelmæssige mellemrum på ikke over seks måneder for at tage hensyn til nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse.

(4) Forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), som blev etableret ved forordning (EF) nr. 178/2002, oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer samt de halvårlige rapporter om sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, som medlemsstaterne indsendte til Kommissionen i 2019 i overensstemmelse med artikel 15 i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør ændres.

(5) Især viser data for sendinger af appelsiner, mandariner, klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter fra Tyrkiet fra meddelelser modtaget via RASFF og oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol, at der på grund af mulig forurening med pesticidrester er opstået nye risici for menneskers sundhed, som nødvendiggør en mere intensiv offentlig kontrol. Også for krydderiblandinger fra Pakistan fremgår det af data fra meddelelser modtaget via RASFF og oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol, at der på grund af mulig aflatoksinforurening er opstået nye risici for menneskers sundhed, som nødvendiggør en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør af samme grund indsættes rækker med oplysninger vedrørende sådanne sendinger i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

(6) På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009 i første halvår af 2019, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af bønner fra Kenya og tørrede druer og granatæbler fra Tyrkiet øges. Rækkerne vedrørende sådanne sendinger i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres.

(7) Sesamfrø fra Sudan og Uganda er allerede, hvilket har været tilfældet siden henholdsvis juli og januar 2017, omfattet af en mere intensiv offentlig kontrol for forekomst af salmonella. Medlemsstaternes offentlige kontrol af disse fødevarer viser, at antallet af tilfælde af manglende overholdelse er steget siden iværksættelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Disse resultater dokumenterer, at indførslen af disse fødevarer til Unionen udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(8) Med henblik på at beskytte menneskers sundhed i Unionen er det derfor nødvendigt, ud over den mere intensive offentlige kontrol, at fastsætte særlige betingelser for sesamfrø fra Sudan og Uganda. Først og fremmest bør alle sendinger af sesamfrø fra Sudan og Uganda være ledsaget af et officielt certifikat, hvoraf det fremgår, at alle prøveudtagnings- og analyseresultater viser fravær af salmonella i 25 g. Certifikatet bør være vedhæftet prøveudtagnings- og analyseresultaterne. Rækkerne vedrørende sesamfrø fra Sudan og Uganda bør derfor udgå af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og indsættes i bilag II dertil.

(9) Dertil kommer, at peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan allerede, hvilket har været tilfældet siden januar 2018, er omfattet af en mere intensiv offentlig kontrol for forekomst af pesticidrester. Kontrolhyppigheden øgedes allerede i januar 2019 fra 10 % til 20 % på grund af en høj frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen. Medlemsstaternes offentlige kontrol af disse fødevarer viser, at der har været en vedvarende høj frekvens af manglende overholdelse for peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og en stigning i antallet af tilfælde af manglende overholdelse for peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Pakistan siden indførelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Der er sendt flere RASFF-meddelelser vedrørende begge varer, siden den offentlige kontrol blev intensiveret. Disse resultater dokumenterer, at indførslen af disse fødevarer til Unionen udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(10) Med henblik på at beskytte menneskers sundhed i Unionen er det derfor nødvendigt, ud over den mere intensive offentlige kontrol, at fastsætte særlige betingelser vedrørende peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan. Først og fremmest bør alle sendinger af peberfrugter (ikke søde) fra Indien og Pakistan være ledsaget af et officielt certifikat, hvoraf det fremgår, at produkterne har været genstand for prøveudtagning og analyse for forekomst af pesticidrester, og at alle resultater viser, at de relevante maksimalgrænseværdier for pesticidrester ikke er overskredet. Certifikatet bør være vedhæftet prøveudtagnings- og analyseresultaterne. Rækkerne vedrørende peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan bør derfor udgå af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og indsættes i bilag II dertil.

(11) For karryblade fra Indien er frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen som konstateret i forbindelse med medlemsstaternes offentlige kontrol faldet. Rækken vedrørende karryblade fra Indien bør derfor udgå af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og indsættes i bilag I dertil. Hyppigheden af den identitetskontrol og den fysiske kontrol, der skal foretages af denne vare, bør øges, da kravene vedrørende officiel certificering samt prøveudtagning og analyse for forekomst af pesticidrester i nævnte tredjeland vil blive ophævet for denne vare.

(12) For hindbær fra Serbien, tørrede abrikoser og abrikoser, der er tilberedt eller konserveret på anden måde, fra Tyrkiet og citroner fra Tyrkiet viser de tilgængelige oplysninger en generelt tilfredsstillende grad af overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og der er derfor ikke længere grundlag for en intensiveret offentlig kontrol af disse varer. Rækkerne vedrørende disse varer i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor udgå.

(13) Den kombinerede nomenklatur-kode, der er angivet for sesamfrø i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, omfatter rå og forarbejdede sesamfrø. Fra et risikostyringsperspektiv bør bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 omfatte både rå og forarbejdede sesamfrø, idet rå og forarbejdede sesamfrø for så vidt angår især de oprindelseslande, der er opført i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, frembyder de samme risici. Alle varebeskrivelser i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 vedrørende sesamfrø bør derfor ændres, så de omfatter både rå og forarbejdede sesamfrø. Ydermere bør der i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 — med henblik på at sikre en bedre overensstemmelse med varebeskrivelsen for den relevante kombineret nomenklatur-kode i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 — udelukkende henvises til disse produkter som »Sesamfrø« og ikke som »Sesamfrø (Sesamum-frø)«.

(14) Mel af jordnødder udgør den samme risiko som de former af denne fødevare/dette foderstof, der i dag er opført i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793. Alle rækker i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 vedrørende jordnødder bør derfor ændres med henblik på at medtage mel af jordnødder.

(15) Tilsvarende udgør oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, uanset om de er formalede eller i form af pellets, den samme risiko som de former af denne vare, der i dag er opført i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793. Visse rækker i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 vedrørende jordnødder omfatter ikke jordnødder i ovennævnte form. Alle rækker vedrørende jordnødder i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres, så de også omfatter oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, uanset om de er formalede eller i form af pellets.

(16) De kombinerede nomenklatur-koder, der er angivet for peberfrugter af Capsicum-arter (søde og ikke søde) fra henholdsvis Sri Lanka og Indien og for abrikoser, der er tilberedt eller konserveret på anden måde, fra Usbekistan, bør ændres i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 for at sikre overensstemmelse med beskrivelsen for disse varer i bilag I og II til samme forordning.

(17) For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I og bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 erstattes i deres helhed.

(18) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU blev import til Unionen af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade, med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh forbudt. Gennemførelsesafgørelsen blev vedtaget efter et stort antal meddelelser i RASFF som følge af fund af en lang række salmonellastammer, herunder Salmonella Typhimurium, i fødevarer, der indeholdt eller bestod af betelblade (blade af Piper betle, også kaldet betelpeber), fra Bangladesh.

(19) Bangladesh har ikke fremlagt en tilfredsstillende handlingsplan. Det kan således ikke konkluderes, at de garantier, Bangladesh har givet, er tilstrækkelige til at afhjælpe de tidligere konstaterede alvorlige risici for menneskers sundhed. De beredskabsforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU, bør derfor fortsat finde anvendelse.

(20) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 suspenderedes importen til Unionen af tørrede bønner henhørende under KN-kode 0713 39 00, 0713 35 00 og 0713 90 00 med oprindelse i Nigeria som følge af fortsat forekomst af dichlorvos. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1256 blev anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 forlænget til den 30. juni 2022 for at gøre det muligt for Nigeria at gennemføre passende risikostyringsforanstaltninger og stille de krævede garantier.

(21) De regler, der er fastsat ved henholdsvis gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU og gennemførelsesforordning (EU) 2015/943, er materielt forbundne, da de alle vedrører indførelse af supplerende foranstaltninger vedrørende indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande som følge af en identificeret risiko, der finder anvendelse afhængigt af risikoens alvor. Det bør derfor gøres lettere at anvende de relevante regler på korrekt og fyldestgørende vis ved at fastsætte bestemmelserne om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer og om de respektive beredskabsforanstaltninger i én enkelt retsakt. Gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU og gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 bør således ophæves, og deres bestemmelser overføres til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, og sidstnævnte bør ændres i overensstemmelse hermed.

(22) Af hensyn til retssikkerheden bør det fastsættes, at medlemsstaterne kan tillade indførsel til Unionen af sendinger af sesamfrø fra Sudan og Uganda og af peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan, som ikke er ledsaget af et officielt certifikat og resultaterne af prøveudtagning og analyser, hvis de har forladt oprindelseslandet — eller afsendelseslandet, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet — inden datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(23) Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres.

(24) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2020
Anvendelsesdato i EU
27.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet