Meldepliktige dyresykdommer: endringer til listen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/737/EU som endrer vedlegg I og II av direktiv 82/894/EF når det gjelder varsling av dyresykdommer innad i Unionen

Commission Implementing Decision 2012/737/EU of 27 November 2012 amending Annexes I and II to Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases within the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.8.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 82/894/EF omhandler notifikasjon av dyresykdommer innad i unionen. Vedtak 2012/737/EU endrer vedlegg I og II til dette direktivet.

I vedlegg I listes dyresykdommer hvis utbrudd krever varsling til Kommisjonen. Del A omhandler sykdommer hos landdyr. Endringen omfatter at denne splittes i liste A.1 og liste A.2.

Liste A.1 inneholder alle de tidligere listeførte sykdommene i tillegg til miltbrann og infeksjon med rabies virus. I denne lista spesifiseres nå sykdommen virusencephalomyelitt til å gjelde undergruppene Eastern equine enchephalomyelitis, Western equine encephalomyelitis, Venezuelan equine encephalomyelitis, Japanese encephalitis og West Nile fever. Endringen innebærer også at aviær influensa spesifiseres til dyreart. Høypatogen aviær influensa er varslingspliktig ved utbrudd hos fjørfe, burfugl og viltlevende fugl, mens lavpatogen aviær influensa kun er varslingspliktig hos fjørfe og burfugl. Siden fremtidig varsling til Kommisjonen og OIE skal foregå i ett elektronisk system (the animal information system - ADIS), er det viktig at det benyttes lik terminologi i EU og OIE.

I liste A.2 føres sykdommene bovin brucellose, caprin og ovin brucellose (unntagen B. ovis), bovin tuberkulose og enzootisk bovin leukose opp. Dette er sykdommer som ikke har vært varslingspliktige tidligere.

I del B, sykdommer hos akvatiske dyr, strykes sykdommen epizootisk ulcerativt syndrom. Dette er en konsekvens av at denne sykdommen ble strøket av listen over eksotiske sykdommer i del II av vedlegg IV til Rådsdirektiv 2006/88/EF ved Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/31/EU den 25. oktober 2012.

I vedlegg II spesifiseres varslingsplikten ved sykdomsutbrudd. Her legges det til et nytt punkt som beskriver varslingsplikt ved sykdommene skilt ut i liste A.2. Bestemmelsene er at primærutbrudd skal varsles på ukentlig basis, mens sekundærutbrudd skal varsles på månedlig basis. Et primærutbrudd defineres som ikke epidemiologisk knyttet til et tidligere utbrudd. Dersom et land eller en region ikke har fri-status for sykdommene i liste A.2, er det ingen varslingsplikt. Dette for å unngå uhensiktsmessig mange varslinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 19. mars 1965 nr. 9941 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven. Den 17. oktober 2012 ble det sendt et forslag til ny forskrift om varsel og melding om sykdom hos dyr til LMD som skal erstatte nevnte forskrift. Det er derfor ønskelig at endringene beskrevet i vedtak 2012/737/EU høres samtidig som forskrift om varsling og melding om sykdom hos dyr. Rettsakten medfører også endring i EØS-henvisningsfeltet i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Mattilsynets instruks "Meldinger til og fra EU-kommisjonen og ESA" må oppdateres.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenserRettsakten forventes ikke å medføre vesentlige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser. Sakkyndige instansers merknaderRettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 1-4
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0737
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro