Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/957 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til reguleringstekniske standarder for passende ordninger, systemer og prosedyrer samt innberetnings skjemaer, til bruk ved forebygging, avsløring og innberetning av misbrukspraksis eller mistenkelige ordrer eller transaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/957 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures as well as notification templates to be used for preventing, detecting and reporting abusive practices or suspicious orders or transactions

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2016)

Sammendrag av innhold
Denne delegerte forordning (suplerer Marked Abuse Regulation - MAR) fastsetter tekniske standarder for innberretning av mistenkelige transaksjoner i verdipapirer. Det gis regler om hvem som skal sende innberetninger, krav til overvåkingssystemer og utdannelse hos operatørene, kriterier for innsendelse og standardskjemaer for å sikre enhetlig rapportering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene vil gjennomføres i norsk rett ved forskrift. Gjennomføring fordrer at basisforordningen MAR først tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS relevant.
Når hjemmelsloven (MAR) er vedtatt gjennomført i norsk rett, legges det opp til at kommisjonens delegerte forordning gjennomføres ved forskrift.

Status
Forordningen er endelig vedtatt i EU
Forordningen kan innlemmes i EØS-avtalen når hjemmelsloven (forordning 596/2014 (MAR)) tas inn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet