Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/978 av 9. juli 2018 om endring av vedlegg II og IIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2018/978 of 9 July 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ekstrakter og olier af Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula anvendes i vid udstrækning som duftbestanddele i mange duftforbindelser ved fremstilling af parfume. Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer ("VKF"), senere erstattet af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed ("VKF"), konkluderede i sin udtalelse af 21. juni 2005 , at ekstrakter og olier af Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula ikke bør anvendes i kosmetiske produkter, da der ikke er påvist nogen sikre grænseværdier.

(2) Efter forelæggelsen af et opdateringsdossier til sikkerhedsvurdering af ekstrakter og olier af Tagetes minuta og Tagetes patula i august 2013 vedtog VKF den 25. marts 2015 en revideret udtalelse. I den udtalelse, som berigtiget den 13. december 2017 , konkluderede VKF, at en maksimumskoncentration på 0,01 % i det brugsklare produkt er sikker for så vidt angår ekstrakter og olier af Tagetes minuta og Tagetes patula i produkter, som ikke afrenses (undtagen solbeskyttelsesprodukter og produkter, der markedsføres til eksponering for naturligt/kunstigt UV-lys), forudsat at indholdet af alpha-terthienyl (terthiophen) i de pågældende ekstrakter og olier ikke overstiger 0,35 %. VKF konkluderede således, at ekstrakter og olier af Tagetes minuta og Tagetes patula ikke bør anvendes som ingredienser i solbeskyttelsesprodukter og i produkter, der markedsføres til eksponering for naturligt/kunstigt UV-lys.

(3) I en kommentar af 6. oktober 2016 til sin udtalelse af 25. marts 2015 angav VKF, at der for ekstrakter og olier af Tagetes minuta og Tagetes patula i produkter, som afrenses, bør fastsættes en maksimumskoncentration på 0,1 % i det brugsklare produkt.

(4) I lyset af VKF's udtalelse af 21. juni 2005 udgør anvendelsen af ekstrakter og olier af blomster fra Tagetes erecta i kosmetiske produkter en potentiel risiko for menneskers sundhed. De pågældende stoffer bør derfor forbydes i kosmetiske produkter og tilføjes til listen over forbudte stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(5) I lyset af VKF's udtalelse af 21. juni 2005, VKF's reviderede udtalelse af 25. marts 2015, som berigtiget den 13. december 2017, og VKF's kommentar af 6. oktober 2016 er der en potentiel risiko for menneskers sundhed ved anvendelse af ekstrakter og olier af blomster fra Tagetes minuta og Tagetes patula i kosmetiske produkter ved en koncentration, der overskrider 0,01 % i produkter, som ikke afrenses, og 0,1 % i produkter, som afrenses, samt ved anvendelse af de pågældende ekstrakter og olier i produkter, som ikke afrenses, eller produkter, som afrenses, hvor indholdet af alpha-terthienyl (terthiophen) i ekstrakterne eller olierne overstiger 0,35 %. Desuden udgør anvendelsen af ekstrakter og olier fra blomster af Tagetes minuta og Tagetes patula i solbeskyttelsesprodukter og produkter, der markedsføres til eksponering for naturligt/kunstigt UV-lys, uanset koncentrationen også en risiko for menneskers sundhed. De pågældende stoffer bør derfor tilføjes til listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(6) Der bør fastsættes rimelige tidsfrister for at give industrien mulighed for at tilpasse sig de nye forbud og restriktioner. På grund af den komplekse og langvarige procedure for omformulering af duftstoffer bør industrien have længere frister end normalt i forbindelse med tilpasninger af produkter.

(7) Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2018
Anvendelsesdato i EU
01.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet