Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. april 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til innførselsdokumentet som skal følge forsendelser med dyr og produkter til deres bestemmelsessted

(Draft) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/625 .../... of 25 April 2019 of the European Parliament and of the Council concerning the Common Health Entry Document accompanying consignments of animals and goods to their destination

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.9.2019)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten stiller opp regler for når innførselsdokumentet (CHED - Common Health Entry Document) skal følge forsendelsen med dyr eller produkter helt frem til bestemmelsesstedet.

Etter regelen i den nye OCR art. 50 skal det originale CHED-dokumentet når det er ferdig utfylt bli værende på grensekontrollstasjonen der kontrollen er gjennomført. I art. 50(4) er det gitt unntaksregler for når det er behov for at CHED-dokumentet skal følge forsendelsen helt frem til bestemmelsesstedet som er oppgitt i dokumentet.

Art. 3 i denne rettsakten legger til grunn at CHED-dokumentet skal i en eller annen form følge forsendelsen helt frem til bestemmelsesstedet.

I art. 4 er det gitt en presisering at i de tilfellene der forsendelsen ikke er splittet etter kontrollen ved grensekontrollstasjonen skal forsendelsen følges av en kopi av CHED-dokumentet (enten i papir eller elektronisk) helt frem til den er frigitt ut på markedet. Videre skal nummer på CHED-dokumentet oppgis til toll for å sikre sporbarhet. Disse to oppgavene ligger på operatøren å oppfylle. I tillegg skal toll ved klarering stadfeste at forsendelsens mengde stemmer overens med CHED-dokumentet, dette skal gjøres i forbindelse med klareringen i IMSOC.

Art. 5 omfatter situasjonene der forsendelsen splittes opp ved grensekontrollstasjonen. Ved sluttføringen av CHED-dokumentet ved grensekontrollstasjonen skal operatøren også informere om ønsket med å splitte opp forsendelsen og sende inn nye CHED-dokumenter for hver del. Som i art. 4 skal operatøren sikre at hver del av den oppsplittede forsendelsen følges av en kopi av riktig CHED-dokument (papir eller elektronisk), her skal også nummer på CHED-dokumentene oppgis til toll av operatøren. Også her skal toll ved klarering av en del av den oppsplittede forsendelsen i IMSOC, meddele om mengde for å sikre at den totale mengden av den opprinnelige forsendelsen ikke overskrides (avdekke forsøk på svindel). Art. 5 gir også regler for oppsplitting av forsendelsen der deler av forsendelsen ikke er i samsvar med regelverket.

Situasjoner der forsendelsen splittes opp etter å ha forlatt grensekontrollstasjonen, men før den slippes ut på markedet, er regulert av art. 6. Her skal en kopi av CHED-dokumentet (pair eller elektronisk) følge hver del, og nummer på CHED-dokumentet oppgis til toll av operatøren. Videre skal toll ved klarering sikre at den oppgitte mengde i den oppsplittede forsendelsen ikke overskrider den totale mengden av den opprinnelige forsendelsen.

Det er også gitt overgangsregler for bruken av forordning (EU) nr. 952/2013 i forhold til de elektroniske løsningene (ikke EØS-relevant).

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot import av dyr og produkter. Samtidig vil man måtte oppheve eller endre forskriftene som gjennomfører rettsaktene som blir erstattet og endret av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten vurderes til å videreføres dagens kontrollregler for disse produktene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten stiller opp krav til når innførselsdokumentet (CHED-dokumentet) skal følge forsendelsen helt frem til bestemmelsesstedet.

Dette omfatter at CHED skal følge forsendelsen frem til den blir frigitt for omsetning, jf. art. 3. Rettsakten gir videre avklaring av når forsendelsen ikke deles opp, deles opp på grensekontrollstasjonen eller deles opp etter å ha passert og klarert grensekontrollstasjonen. Dette er greie regler som vi gi en utfyllende bekrivelse på hvordan man skal håndtere slike tilfeller når særregelverket krever det.

Mattilsynet har sett på behovet for en tilpasningstekst vedrørende henvisningene som rettsakten gjør til forordning (EU) nr. 952/2013 som berører EUs tollsamarbeid. Ved at forordning (EU) nr. 952/2013 om EUs tollsamarbeid ikke er en del av EØS-avtalen vil disse bestemmelsene ikke gjelde for Norge. Gjennom en tilpasningstekst til OCR (forordning (EU) 2017/625) er det påpekt at EUs tollregler ligger utenfor EØS-avtalen og ikke vil komme til anvendelse. I lys av denne tilpasningsteksten til OCR er det ikke nødvendig med en tilpasningstekst til denne underliggende rettsakten, ettersom denne tilpasningen allerede ligger i systemet. Mattilsynets konklusjon er således at det ikke er nødvendig med en tilpasningstekst til denne rettsakten.

I våre nasjonale veiledere til OCR og dens underliggende rettsakter vil Mattilsynet vise til tilsvarende regler i norsk rett (tollprosedyrer) for å sikre at næringen skjønner hvilke krav som stilles til dem i denne sammenhengen.

Det påpekes videre at den nye kontrollforordningen 2017/625 (OCR) vil kreve mer av Toll, særlig vil art. 4, 5 og 6 kreve mer av Toll enn det som kreves etter kontrollregelverket i dag. IMSOC-delen knyttet til toll innen EU ligger frem i tid, mars 2024, men det er viktig å ha dette i tankene for hvordan vi i Norge skal håndtere dette kravet.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet