Kontroll med identifikasjon av storfe

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1034/2010 av 15. november 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1082/2003 angående kontroll med kravene ril identifikasjon og registrering av storfe

Commission Regulation (EU) No 1034/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 1082/2003 as regards checks concerning the requirements for the identification and registration of bovine animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten reduserer minimumsandelen av driftsenheter med storfe som EØS-statenes myndigheter årlig skal kontrollere med henblikk på etterlevelse av reglene om identifikasjon og registrering av storfe fra 10% (eller 5% dersom vedkommende EØS-stat har en fullt operativ storfedatabase) til 3% av driftsenhetene. Rettsakten forplikter likevel vedkommende myndighet til å øke andelen påfølgende år dersom kontrollen avdekker et betydelig antall regelbrudd.

Rettsakten viderefører i utgangspunktet kravet om at alle storfe på den enkelte driftsenhet skal kontrolleres. Nytt er at rettsakten åpner for at vedkommende myndighet istedenfor kan velge å kontrollere et representativt utvalg dersom dyretallet på driftsenheten overstiger 20. Antall kontrollerte dyr skal i så fall være tilstrekkelig til å kunne påvise regelbrudd hos 5% av dyreholderne med 95% sikkerhet.

Rettsakten forenkler modellen for årsrapporten EØS-statene skal forelegge Kommisjonen/ESA om resultatet av kontrollene som er foretatt for å sikre etterlevelse av reglene om identifikasjon og registrering av storfe.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt. Endringen retter seg hovedsakelig mot Mattilsynet og fastsetter minimumskrav til tilsyn med regelverket om sporbarhet av storfe. Endringen berører private aktører kun indirekte og har mindre praktisk betydning for dyreholderne. Mattilsynet mener derfor det kan forsvares at rettsakten unntas fra høring etter forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c og vil be om Landbruks- og matdepartementets samtykke til å unnlate høring. Derfor har Mattilsynet heller ikke foreslått høringsfrister da vi antar at endringen vil kunne gjøres gjeldende fra den datoen rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten retter seg hovedsakelig mot Mattilsynet. Den berører private aktører kun indirekte og har mindre praktisk betydning for dyreholderne. Rettsakten legger til rette for at Mattilsynet kan redusere antall tilsyn med etterlevelse av reglene om identifikasjon og registrering av storfe. Mattilsynet er p.t. forpliktet til å årlig gjennomføre tilsyn på 5% av driftsenhetene. Andelen kan heretter reduseres til 3%. På driftsenheter med mer enn 20 storfe vil en ikke trenge å inspisere alle dyrene, kun et representativt utvalg. Rettsakten utløser behov for oppdatering av Mattilsynets interne retningslinjer om tilsyn med merking, registrering og rapportering av storfe, samt rapporteringsverktøy/-mal i Mattilsynets tilsynssystemer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.11.2010
Anvendelsesdato i EU
06.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 234-236
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.05.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1034
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro