Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/217 av 4. oktober 2019 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier og om retting av nevnte forordning

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217 of 4 October 2019 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures and correcting that Regulation

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.9.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) 2020/217 (14. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen følgende; ny klassifisering av 17 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering av 11 stoffer. Endret klassifisering innebærer at stoffene får en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Den 14. tekniske tilpasningen til CLP endrer listene i vedlegg VI del 3 i CLP. Disse listene inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene vil være bindende og alle som benytter disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Det var også nødvendig å korrigere den harmoniserte klassifiseringen for "bek, kulltjære-, høytemperatur-". før 1. desember 2019, som er den første anvendelsesdatoen for kommisjonens forordning (EU) 2018/669, da denne forordningen feilaktig endrer den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av dette stoffet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.10.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet