Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/358/EF av 29. april 2009 om harmonisering og regelmessig innsending av de opplysninger og det spørreskjema som er omtalt i artikkel 22, stk. 1, litra a) og artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien

Commission Decision 2009/358/EC of 29 April 2009 on the harmonisation, the regular transmission of the information and the questionnaire referred to in Articles 22(1)(a) and 18 of Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council on the management of waste from extractive industries

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.9.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra mineralindustrien (mineralavfallsdirektivet) er gjennomført i norsk rett gjennom nytt kapittel 17 i avfallsforskriften.

Kommisjonsbeslutning 2009/358/EF inneholder spørreskjema som skal brukes ved rapportering til Kommisjonen og ulike statistikkorganer. Dette gjelder i hovedsak informasjon om tillatelser, risikohendelser eller alvorlig miljøpåvirkning og status knyttet til gjennomføring av direktiv 2006/21/EF.

Merknader
Kommisjonsbeslutning 2009/358/EF er gitt med hjemmel i artikkel 175 TEUF.

Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser av betydning, og det anses ikke nødvendig å endre norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen ble behandlet i spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.

Det anses ikke nødvendig å sende saken på høring.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. april 2009.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 30. mars 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2009
Anvendelsesdato i EU
21.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 84-90
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0358
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro