Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2010/133/EU av 2. mars 2010 om reduksjon av etylkarbamatforurensing i alkoholholdige steinfruktdrikker og om overvåking av etylkarbamatnivåene i slike drikker

Commission Recommendation 2010/133/EU of 2 March 2010 on the prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits and on the monitoring of ethyl carbamate levels in these beverages

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder retningslinjer for god produksjonspraksis (Code of Practice) ved framstilling av alkoholholdige drikker basert på steinfrukt. Målet med retningslinjene er å redusere innholdet av etylkarbamat i de ferdige produktene. Samtidig er rettsakten en anbefaling til EUs medlemsland om å undersøke nivåene av etylkarbamat i denne typen produkter i årene 2010, 2011 og 2012. EFSA publiserte i 2007 en vitenskapelig vurdering av etylkarbamat og hydrogencyanid i ulike faste og flytende næringsmidler. Konklusjonen var at etylkarbamat i alkoholholdige drikker basert på steinfrukt kan utgjøre en helsefare og at nivåene i denne typen produkter bør reduseres. Etylkarbamat er et gentoksisk karsinogen og er klassifisert som sannsynligvis kreftframkallende i mennesker. Rettsakten angir at et nivå på 1 mg/l etylkarbamat er oppnåelig ved anvendelsen av en god produksjonspraksis. Kommisjonen anbefaler å overvåke nivåene av etylkarbamat i tre år framover for å kunne få et svar på om gjennomføringen av denne produksjonspraksisen faktisk fører til lavere nivåer. Etter denne perioden kan det også vurderes om det er et behov for å etablere en faktisk grenseverdi.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Det er ingen industriell produksjon av alkolholholdige drikker basert på steinfrukt i Norge, og retningslinjene anses derfor som lite aktuelle for norske alkoholprodusenter. Mattilsynet har ikke satt av midler til å analysere denne typen produkter mhp. etylkarbamat.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses ikke som direkte relevant for Norge, men Mattilsynet mener at det er riktig å reagere når en vitenskapelig vurdering angir en mulig helsefare for mennesker. Det virker fornuftig å etablere felles retningslinjer for god produksjonspraksis før en ev. vurderer å etablere en grenseverdi.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2010
Anvendelsesdato i EU
23.03.2010
Opphører å gjelde
29.01.2016
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 714-718
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010H0133
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro