Importrestriksjoner for pærer fra Tyrkia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/835/EF av 12. november 2009 om beredskapstiltak vedrørende innføring av spesielle krav til offentlig kontroll av import av pærer med opprinnelse i eller avsendt fra Tyrkia på grunn av høye restkonsentrasjoner av amitraz

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF fastsættes bl.a. maksimalgrænseværdien for amitraz og metabolitter heraf.

(2) Det er gennem systemet for hurtig varsling om fødevarer og foder (RASFF) gentagne gange i 2007, 2008 og 2009 blevet indberettet, at der er konstateret amitraz i pærer med oprindelse i Tyrkiet i en mængde, der overskrider den akutte referencedosis (ARfD) for dette pesticid. De nyeste oplysninger, der blev indsendt af de tyske myndigheder den 21. oktober 2009, viste, at der i den seneste analyse blev fundet amitraz i en mængde, der langt overskrider ARfD.

(3) På grund af den høje risiko, som europæiske forbrugere kan blive udsat for, bør medlemsstaterne ved importen kontrollere mindst 10 % af sendingerne af pærer med oprindelse i Tyrkiet for tilstedeværelse af amitraz. Sendinger, der allerede er bragt i omsætning, bør også underkastes offentlig kontrol.

(4) Medlemsstaterne bør indberette alle prøveresultater til Kommissionen. Uacceptable resultater bør indberettes via RASFF.

(5) I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr.
669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF skal medlemsstaterne foretage en mere intensiv kontrol ved importen af pærer med oprindelse i Tyrkiet med henblik på at teste for tilstedeværelsen af amitraz i 10 % af alle sendinger af den pågældende vare. Da de pågældende kontrolforanstaltninger finder anvendelse fra den 25. januar 2010, bør varigheden af foranstaltningerne i nærværende beslutning fastsættes, således at der undgås en overlapning med de kontrolforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 669/2009.

(6) I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EF-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(7) På grund af disse beredskabsforanstaltningers hastende karakter bør de vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002.

(8) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2009
Anvendelsesdato i EU
04.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Anvendes fra i Norge
04.12.2009