Import fra Madagaskar av visse sneglearter til konsum

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/825/EF av 23. oktober 2008 om endring av vedtak 2006/241/EF angående import fra Madagaskar av visse sneglearter til konsum

Commission Decision 2008/825/EC of 23 October 2008 amending Decision 2006/241/EC as regards the import of certain species of snails for human consumption from Madagascar

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmes i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2006/241/EF af 24. marts 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskerivarer, med oprindelse i Madagaskar forbydes import af animalske produkter, undtagen fiskevarer, med oprindelse i Madagaskar.

(2) Der blev gennemført et EF-kontrolbesøg i Madagaskar i marts 2007 med henblik på at vurdere folkesundhedskontrollen og forholdene vedrørende produktion af fiskevarer i det pågældende tredjeland. Resultaterne af kontrolbesøget og de opfølgende oplysninger, som Madagaskar har forelagt, viser, at landet kan give passende garantier, som gør det muligt også at tillade import derfra til Fællesskabet af visse sneglearter til konsum.

(3) Beslutning 2006/241/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.10.2008
Anvendelsesdato i EU
20.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2008
Anvendes fra i Norge
31.10.2008