Import fra Chile av muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler til konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/203/EU av 19. april 2012 om endring av vedlegg I i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere Chile i listen fra hvilke tredjestater det kan importeres levende, avkjølte, fryste eller prosesserte toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler bestemt til humant konsum

Commission Implementing Decision 2012/203/EU of 19 April 2012 amending Annex I to Decision 2006/766/EC as regards the entry for Chile in the list of third countries from which imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption are permitted

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF i listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere levende, avkjølte, fryste og prosesserte toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekrav i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslisten er at EU har foretatt kontroller som viser at flere land nå tilfredsstiller EUs krav for import. Chile tilfredsstiller EUs krav til levende, avkjølte, fryste og prosesserte toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler, og kan eksportere disse produkter til unionen. Chiles status i vedlegg I redigeres tilsvarende.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Rettsakten gir ingen negative administrative eller økonomiske konsekvenser for verken private aktører eller offentlige myndigheter. I stedet bidrar den til et økt valg av land Norge kan importere muslinger fra.

Rettsakten følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten bidrar positivt til økt antall land fra hvilke Norge kan importere muslinger. Rettsakten er nøytral hva gjelder regelverksforenkling. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og implementert i norsk regelverk.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.04.2012
Anvendelsesdato i EU
11.05.2012
Hjemmel eller endrer

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2013
Anvendes fra i Norge
26.02.2013