Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2020/386 av 9. mars 2020 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF med hensyn til listene over tredjestater og deler av tredjestater, hvorfra kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer kan importeres til Unionen, og endring av vedlegg II til forordning (EU) nr 206/2010 med hensyn til listen over tredjestater og deler av tredjestater hvorfra det er tillatt å innføre ferskt kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/386 of 9 March 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised, and amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF er der bl.a. fastsat dyre- og folkesundhedsbestemmelser for import til Unionen, samt for transit gennem og oplagring i Unionen, af sendinger af visse kødprodukter og sendinger af behandlede maver, blærer og tarme, der er blevet underkastet en af de behandlinger, der er fastsat i del 4 i bilag II til beslutningen (»varerne«). Del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder desuden en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til Unionen, forudsat at de er blevet underkastet en af de behandlinger, der er omhandlet i samme bilags del 4.

(2) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 er der bl.a. fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse sendinger af fersk kød af hovdyr. Del 1 i bilag II til nævnte forordning indeholder en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan importeres til Unionen, samt de særlige betingelser for indførsel af sådanne sendinger fra visse tredjelande.

(3) Visse dele af Sydafrika er opført i del 1 og 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som værende områder, hvorfra det er tilladt at importere henholdsvis varerne og biltong til Unionen.

(4) Visse dele af Sydafrika er også opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 som værende områder, hvorfra det er tilladt at importere sendinger af fersk kød af visse tamhovdyr og vildtlevende hovdyr, undtagen dyr af hestefamilien, til Unionen. Importen af fersk kød af disse arter har imidlertid været suspenderet siden 2011 på grund af situationen i området med hensyn til mund- og klovesyge.

(5) Ved beslutning 2007/777/EF og forordning (EU) nr. 206/2010 anerkendes regionalisering af tredjelande. Beskrivelsen af en del af Sydafrikas område med ISO-koden »ZA-1«, som ændret af de sydafrikanske myndigheder efter et udbrud af mund- og klovesyge i 2011, og som der henvises til i disse to retsakter, er ikke længere fuldt retvisende.

(6) Bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU indeholder en liste over tredjelande, hvis planer for overvågning af grupper af restkoncentrationer og stoffer i dyr og animalske produkter til konsum er blevet godkendt af Kommissionen. Import til Unionen fra Sydafrika af kødprodukter af alle dyrearter, undtagen kødprodukter af vildtlevende vildt, er ikke tilladt i henhold til nævnte afgørelse, idet Sydafrika ikke har nogen godkendt plan.

(7) Kommissionen aflagde i februar 2017 et auditbesøg i Sydafrika med henblik på at evaluere landets dyresundhedskontrolsystem, navnlig hvad angår kontrollen med mund- og klovesyge (»Kommissionens auditbesøg i 2017«). Kommissionen konstaterede, at selv om kontrolsystemet for produktion af de varer, der var genstand for auditbesøget, i princippet gav tilstrækkelige garantier for, at de var produceret i overensstemmelse med relevante EU-krav, svækkes kontrolsystemets effektivitet af de problemer, der blev konstateret i forbindelse med dets gennemførelse, navnlig med hensyn til at foretage offentlig kontrol samt bemandingsproblemer. Hertil kommer, at selv om reglerne og principperne for certifikatudstedelse overordnet set yder garantier svarende til dem, der er fastsat i EU-retten, skader de mangler, der blev konstateret i deres gennemførelse, deres pålidelighed og garantierne for nogle af de erklæringer, der er underskrevet på certifikaterne for import til Unionen.

(8) Da import af fersk kød og kødprodukter af hovdyr fra Sydafrika ikke er tilladt i henhold til afgørelse 2011/163/EU, og under hensyntagen til resultaterne af Kommissionens auditbesøg i 2017, navnlig manglen på garantier for den offentlige kontrol vedrørende mund- og klovesyge, og for at bevare klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen, bør rækken vedrørende området »ZA-1« udgå fra rækkerne vedrørende Sydafrika i del 1 og 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF og fra listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere fersk kød af hovdyr, i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

(9) På baggrund af De Forenede Nationers mægling indgik Athen og Skopje i juni 2018 en bilateral aftale (»Prespaaftalen«) om at ændre FN's foreløbige reference for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Denne aftale er nu ratificeret af begge lande, og Republikken Nordmakedonien har formelt underrettet EU om dens ikrafttræden.

(10) Bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2020
Anvendelsesdato i EU
30.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet