Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om Canada og Botswana

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 546/2012 av 25 juni 2012 som endrer forordning (EU) nr. 206/2010 om etablering av lister over tredjeland, tredjelandsområder og dele av slike som er godkjent med hensyn til import av visse dyr og ferskt kjøtt til EU og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater hva angår Canada and Botswana

Commission Implementing Regulation (EU) No 546/2012 of 25 June 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at Canada har dokumentert at alle deler av landet nå er fri for brucellose (B. melitensis) som rammer sau og geit. Regionen Okanagan Valley i British Colombia har hittil hatt særlige restriksjoner i forbindelse med eksport av levende dyr av sau og geit til EU. Kommisjonen har anerkjent dokumentasjonen, og det gjøres derfor endringer i forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder bruk av helsesertifikater ved eksport av levende sau og geit fra den aktuelle regionen til EU.

Rettsakten omfatter også endringer når det gjelder innførsel av ferskt kjøtt av hov- og klovdyr fra Botswana til EU. På grunn av et utbrudd av munn- og klovsyke i en region av landet i 2011, ble det innført restriksjoner på slik innførsel fra denne regionen. Etter melding fra Botswana, og bekreftelse fra OIC, er det meste av regionen nå igjen erklært fri for munn- og klovsyke. Et mindre område er fortsatt under intensiv overvåkning, og innførselsrestriksjoner gjelder derfor fortsatt fra dette området.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske eller administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 2. juli 2012 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2012
Anvendelsesdato i EU
15.07.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2012
Anvendes fra i Norge
02.07.2012