Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 om fastsettelse av overgangsordninger for bruk av folkehelsekrav med hensyn til import av matvarer som inneholder både produkter av vegetabilske opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter)

Commission Regulation (EU) 2019/759 of 13 May 2019 laying down transitional measures for the application of public health requirements of imports of food containing both products of plant origin and processed products of animal origin (composite products)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger en overgangsordning i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og Rådsforordningen (EF) nr. 853/2004 (animaliehygienefororodningen). Forordning (EU) nr. 853/2004 trådte i kraft i EU 1. januar 2006 og medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Praktisk gjennomføring av enkelte bestemmelser i disse forordningene har vært vanskelig. På grunn av dette ble det, først ved forordning (EF) nr. 2076/2005, deretter ved forordning (EF) nr. 1162/2009 og forordning (EU) nr. 1079/2013 og til slutt ved forordning (EU) nr. 2017/185, fastsatt overgangsordninger. Overgangsordningene i forordning (EU) nr. 2017/185 utløper 31. desember 2021. Fordi medlemslandene fortsatt ikke har blitt enige om et felles importregelverk når det gjelder import av sammensatte produkter (produkter som inneholder både næringsmidler av vegetablisk og animalsk opprinnelse) er det behov for at en av overgangsordningene fastsatt i forordning (EU) nr. 2017/185 videreføres. Overgangsordningen forlenges til 20.april 2021.

Forordning (EU) nr. 2016/429 som fastsetter krav til forebygging av og kontroll med dyresykdommer som er overforbare mellom dyr og mennesker, gjelder for næringsmidler av animalsk opprinnelse og dermed også for sammensatte produkter. Når denne forordningen blir gjeldende den 21. april 2021 vil den blant annet fastsette krav til import av næringsmidler av animalsk opprinnelse fra tredjeland og overgangsordningen i denne rettsakten vil da ikke lengre være nødvendig.

Overgangsordningen som gjelder frem til 20. april 2021 er:

- Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om importkrav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (unntak for sammensatte produkter, som er en del av forordning (EU) nr. 28/2012). Import av slike animalske produkter skal i stedet oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Rettsakten bidrar til å gjøre regelverket lettere å etterleve, fordi enkelte krav ikke må følges. Forordningen er nøytral i forhold til å bidra til regelverksforenkling.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, på grunn av at overgangsordningen videreføres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra relevante departmenter og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter rettsakten fordi den muliggjør en enklere overgang til full bruk av forordning (EF) nr. 853/2004.

Mattilsynet anser forordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Saken diskutteres på arbeidsmøte i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.05.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021
Opphører å gjelde
20.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet