Handel med selprodukter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1007/2009 av 16. september 2009 om handel med selprodukter

Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products

Siste nytt

Omtale av WTO-avgjørelse publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.02.2014

EU vedtok i 2009 en forordning om forbud mot handel med selprodukter. Forordningen er merket EØS-relevant. Norge og Canada tok saken til Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å få avgjort om forordningen er i strid med EUs WTO-forpliktelser. I november 2013 ga WTO Norge og Canada medhold i at EUs omsetningsforbud er utformet på en diskriminerende måte, men EU fikk støtte for at forbudet kan rettferdiggjøres av hensyn til offentlig moral. De tre partene har alle anket avgjørelsen. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte saken 12. februar 2014.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets nettside)

Norsk selfangst og WTO

EUs selforordning (forordning 1007/2009/EF), som trådte i kraft 20. august 2010, setter opp svært strenge vilkår for handel med selprodukter i EU.

For å kunne omsettes i EU må selproduktene enten komme fra urfolksfangst eller være biprodukter av naturressursforvaltningsfangst. I tillegg kan turister på reise importere selprodukter for eget bruk. Forordningen har siden august 2010 i praksis stanset all norsk eksport av selprodukter, bl.a. selskinn og Omega3-oljer, til EU.

Norge anser at selforordningen strider mot EUs WTO-forpliktelser. Etter anmodning fra Norge og Canada, opprettet WTO 21. april 2011 et tvisteløsningspanel for å avgjøre om EUs tiltak er i strid med WTO-regelverket. Etter at den formelle panelprosessen i selsaken ble stilt i bero i juni 2011, ble saken i september 2012 reaktivert etter initiativ fra Norge og Canada. Norge og Canada leverte sine første skriftlige innlegg 9. november 2012, der det særlig ble anført at EUs tiltak diskriminerer mellom like produkter i strid med bestevilkårsprinsippet og prinsippet om nasjonal behandling i WTOs regelverk. Videre hevdet Norge og Canada at EUs tiltak er mer handelsrestriktivt enn nødvendig for å oppnå et legitimt formål. Første høring i saken fant sted18.-20. februar i Genève, etterfulgt av en ny runde med skriftlige innlegg fra partene. Dette ble etterfulgt av en ny høring 29.-30. april i år.

WTO-panelets rapport ble offentliggjort 25. november, og slår fast at EUs selforordning er i strid med kjernebestemmelser i WTO-regelverket om ikke-diskriminering. Etter panelets vurdering er selforordningen imidlertid ikke mer handelsrestriktiv enn nødvendig.

Norge anket 24. januar 2014 deler av WTO-panelets rapport. Anken gjelder blant annet avgjørelsen om at EUs selforordning ikke er mer handelsrestriktiv enn nødvendig for å oppnå et legitimt formål, samt panelets vurdering av hvorvidt selforordningen er nødvendig for å beskytte offentlig moral. Ankesaken vil ha en varighet på tre måneder. Se WTOs hjemmeside om saken.

[Red. anm.: Klikk på lenken over til UDs nettside for mer informasjon om EUs tiltak, norsk selfangst, tvisteløsningssystemet under WTO og hva regjeringen gjør for å fremme Norges interesser i saken]

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.07.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Anvendelsesdato i EU
20.08.2010
Annen informasjon