Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2009 av 25. september 2009 om godkjenningen av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetningsstoff i fôr til hester (innehaver av godkjenningen Alltech France)

Commission Regulation (EC) No 886/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for horses (holder of authorisation Alltech France)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av preparatet Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetningsstoff til bruk i hestefôr. Preparatet har tidligere hatt foreløpig godkjenning til samme formål. Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1704. Godkjenningen er gitt til firmaet Alltech France, med varighet til 16. oktober 2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig effekt på fordøyeligheten av trevlefraksjonen i fôret. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt til høring sammen med andre rettsakter på området, med 6 ukers høringsfrist. Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien. Hesteholdere kan oppnå at hestene utnytter trevlerikt fôr bedre.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.09.2009
Anvendelsesdato i EU
16.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 206-207
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0886
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro