Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/460 av 20. mars 2018 om tillatelse til å bringe florotanniner fra Ecklonia cava i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/460 of 20 March 2018 authorising the placing on the market of Ecklonia cava phlorotannins as a novel food ingredient under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat-ingrediens i kosttilskudd til den generelle befolkningen, unntatt barn under 12 år.

Florotanniner er garvestoffer bygget opp fra floroglucinol, og som man finner i brunalger og rødalger. Ecklonia cava er en brunalge-art som finnes i havet utenfor Japan og Korea, og som tradisjonelt er brukt som mat i mange asiatiske land.

Ved rettsakten vil ny mat-ingrediensen føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2015/2470), med gitte bruksbetingelser (maksimum døgndose og merkekrav) og spesifikasjoner.

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av florotanniner fra Ecklonia cava er gitt med grunnlag i en risikovurdering fra EFSA publisert 16. oktober 2017. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer med at florotanniner fra Ecklonia cava er trygt ved bruk i kosttilskudd med en maksimum døgndose på 163 mg/dag for unge fra 12 til 14 år, 230 mg for unge over 14 år, og 263 mg for voksne. Barn under 12 år er ikke vurdert. EFSA bemerker at jod-inntaket fra ny mat-ingrediensen kan utgjøre en risiko for personer som har risiko for sykdommer i skjoldbruskkjertelen. Inntak av andre kosttilskudd som inneholder jod i tillegg til dette, kan føre til at den øvre tolerable inntaksgrensen (UL) for jod overstiges. Det er gitt merkekrav slik at forbrukerne er informert om dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.03.2018
Anvendelsesdato i EU
10.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2018
Anvendes fra i Norge
10.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0460
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro