Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til de forhold og betingelser hvor utbetaling av ekstraordinære ex-post-bidrag helt eller delvis kan utsettes, og kriteriene for fastsettelse av aktiviteter, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner, og for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til sentrale forretningsområder

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/778 of 2 February 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the circumstances and conditions under which the payment of extraordinary ex-post contributions may be partially or entirely deferred, and on the criteria for the determination of the activities, services and operations with regard to critical functions, and for the determination of the business lines and associated services with regard to core business lines

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2019)

Sammendrag av innhold
Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til BRRD (om krisehåndtering i banker og verdipapirofretak) om:
- under hvilke forhold og på hvilke betingelser betaling av ekstraordinære ex post bidrag helt eller delvis kan utsettes ihht artikkel 104, punkt 3 i direktiv 2014/59/EU (BRRD)
- kriterier for fastsettelse av kritiske funksjoner og sentrale forretningsområder

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, blir den gjennomført i norsk forskrift ved henvisning til EU-forordningen (inkorporasjon)..

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforodningen har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen av EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2016
Anvendelsesdato i EU
09.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.05.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/59/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet