Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1085 av 25. juni 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1085 of 25 June 2019 renewing the approval of the active substance 1-methylcyclopropene, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/408

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2019)

Sammendrag av innhold
1-metylcyklopropen regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. juli 2034. Som følge av kriteriene om identifisering av hormonforstyrrende egenskaper, fastsatt gjennom forordning (EU) 2018/605, er stoffet særskilt vurdert med tanke på dette. Det er imidlertid vurdert som høyst usannsynlig at stoffet har hormonsforstyrende egenskaper. Det er heller ikke funnet andre særlige betenkeligheter ved vurderingen av 1-metylcyklopropen. Det er imidlertid satt som restriksjon på bruk av stoffet at det kun skal brukes i lukkede lagerrom etter innhøsting.

Søknaden for revurdering av dette stoffet er behandlet i samsvar med forordning (EU) nr. 1107/2009. Stoffet tas med denne godkjenningen derfor ut av liste A og legges til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et nytt preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
1-metylcyklopropen inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet på bruk som vekstregulator i eple.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 26. juni 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.06.2019
Anvendelsesdato i EU
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet