Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1033 av 15. juli 2020 om fornyet godkjenning av L-arginin produsert av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1139/2007

Commission Implementing Regulation concerning the renewal of the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 and the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 as feed additives for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 1139/2007

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av aminosyren L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870) og godkjenning av L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80182) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann til alle arter. Søker har vist at L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870) som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen. EFSA vurderer begge preparatene å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning av aminosyrer til drikkevann, og preparatene skal derfor merkes med en advarsel om dette. De er også en effektive aminosyrekilder for alle dyr, men for at L-arginin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet