Forlenget godkjenning av det virksomme stoffet Aureobasidium pullulans i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/480/EU av 16. august 2012 som tillater medlemslandene å utvide foreløpig godkjenning gitt for det nye virksomme stoffet Aureobasidium pullulans

Commission Implementing Decision 2012/480/EU of 16 August 2012 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substance Aureobasidium pullulans

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Medlemsstatene har tidligere fått lov til å gi en midlertidig godkjenning av dette stoffet i påvente av den endelige vurderingen av stoffene. Denne tillatelsen til midlertidig godkjenning ble gitt i henhold til EUs tidligere regelverk (direktiv 91/414/EØF). Det har imidlertid ikke vært mulig å gjøre ferdig vurderingen før fristen for den midlertidige godkjenningen utløper. På bakgrunn av en overgangsordning mellom EUs gamle regelverk og EUs nye regelverk (forordning (EF) 1107/2009) får medlemsstatene mulighet til å forlenge godkjenningen av preparater med stoffet frem til 31. august 2014. Dette fordi den foreløpige vurderingen ikke gir grunn til bekymring. Vurderingen av stoffet for inkludering på listen over godkjente virksomme stoff i forordning (EF) nr. 540/2011 forventes ferdig innen 24. måneder fra publisering i Official Journal.

Merknader
Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmidler er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i henhold til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk for plantevernmidler direktiv 91/414. Stoffer som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten får ingen rettslige konsekvenser utover endring i hjemmelsfeltet, da dette er en beslutning som gjelder overgangsløsning for EU-landende fra gammelt til nytt regelverk. Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke skal på alminnelig høring, da det må anses ”åpenbart unødvendig”, jf. utredningsinstruksen.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten får trolig ingen administrative og økonomiske konsekvenser, da dette gjelder en overgangsløsning for EU-landende fra gammelt til nytt regelverk. Det er imidlertid en mulighet for at slike preparater med midlertidig godkjenning kan søkes godkjent i Norge basert på tillatelse gitt i EU land etter en eventuell implementering av EUs nye plantevernmiddelregelverk. Mattilsynet vurderer imidlertid det som lite sannsynlig basert på tidsfrister gitt i denne forordningen og i hovedforordningene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og er funnet EØS relevant og akseptabel.

Vurdering
Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 18.08.2012.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.08.2012
Opphører å gjelde
31.08.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av tilknyttede rettsakter)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2015
Anvendes fra i Norge
01.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0480
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro