Forlengelse av visse statsstøttevedtak

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/484/EF av 20. juni 2008: Kommisjonens vedtak om forlengelse av visse statsstøttevedtak

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Gyldighedsperioden for Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 5. december 2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse, Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder og Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte blev forlænget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1976/2006 af 20. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 for så vidt angår forlængelsen af deres anvendelsesperiode indtil den 30. juni 2008. Gyldigheden af Kommissionens beslutninger om godkendelse af statsstøtteordninger på basis af forordning (EF) nr. 2204/2202, (EF) nr. 70/2001 eller (EF) nr. 68/2001 blev forlænget indtil den 30. juni 2008 ved Kommissionens beslutning 2007/72/EF af 20. december 2006.

(2) Da den generelle gruppefritagelsesforordning, som erstatter disse forordninger, forventes vedtaget og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende senest den 30. juni 2008, er det nødvendigt at forlænge gyldigheden af Kommissionens beslutninger om godkendelse af statsstøtteordninger på basis af forordning (EF) nr. 2204/2202, (EF) nr. 70/2001 eller (EF) nr. 68/2001 for et begrænset tidsrum for at sikre en tilstrækkelig overgangsperiode, indtil den generelle gruppefritagelsesforordning træder i kraft.

Red.anm.: Gyldighetsperioden for de omtalte vedtakene forlenges til 30. september 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet