Forekomst av T-2- og HT-2-toksin i korn og kornprodukter

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2013/165/EU av 27. mars 2013 om forekomst av T-2- og HT-2- toksin i korn og kornprodukter

Commission Recommendation 2013/165/EU of 27 March 2013 on the presence of T-2 and HT-2 toxin in cereals and cereal products

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
T-2 og HT-2 er mykotoksiner som produseres av ulike muggsopper av arten Fusarium. T-2 toksinet omsettes raskt til ulike metabolitter, og HT-2 er den viktigste av dem. European Food Safety Authority (EFSA) publiserte i 2011 en risikovurdering for folke- og dyrehelsen relatert til forekomsten av T-2 og HT-2 i mat og fôr. I den forbindelse ble det etablert en gruppeverdi for tolerabelt daglig inntak (TDI) på 100 ng/kg kroppsvekt for summen av T-2 og HT-2. Kostholdsberegninger basert på tilgjengelige data for forekomst viser at eksponeringen for T-2 og HT-2 ligger under TDI for alle aldersgrupper.

Forekomsten av T-2 og HT-2 i korn og kornprodukter varierer imidlertid mye fra år til annet, og det kan være hensiktsmessig å samle mer informasjon om innholdet av T-2 og HT-2 i korn og kornprodukter, samt konsekvensene av agronomiske forhold og prosessering. Kommisjonen har derfor fastsatt en anbefaling om kartlegging av T-2 og HT-2 i korn og kornprodukter for å kunne vurdere endringer og tendenser når det gjelder forekomsten av T-2 og HT-2, samt utvikle tiltak for å unngå eller redusere forekomsten.

I anbefalingen oppfordres nasjonale myndigheter i samarbeid med produsentene/virksomhetene til å kartlegge forekomsten av T-2 og HT-2 i korn og kornprodukter. Av anbefalingen fremgår det også at medlemslandene bør oppmuntre til samtidig analyse for andre Fusariumarter enn T-2 og HT-2, f.eks. deoxynivalenol (DON) og, zearalenone, herunder også maskerte mykotoksiner. Prøvetaking og analyse bør videre skje i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 401/2006 om metoder for prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av mykotoksiner i matvarer, særlig vedlegg I, del B og vedlegg II pkt. 4.3.1.

I tillegg til en mer generell kartlegging legges det i anbefalingen opp til at nasjonale myndigheter i samarbeid med produsentene/virksomhetene foretar nærmere undersøkelser (investigations) for å kartlegge faktorer som fører til de relativt høye nivåene av T-2 og HT-2 i korn og kornproukter, samt effektene av prosessering. Det er etablert verdier (indicative values) som indikerer når slike nærmere undersøkelser er nødvendig, særlig gjelder dette ved gjentagende funn.

Alle funn og analysedata skal rapporteres til EFSA årlig. Det skal utarbeides en retningslinje som skal sikre enhetlig gjennomføring av anbefalingen og sammenlignbar rapportering av de nærmere undersøkelsene.

Den informasjonen som er samlet inn på grunnlag av anbefalingen skal vurderes i 2015.

Merknader
Anbefalingen er fastsatt under henvisningen til Traktaten om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TFEU) artikkel 292.

Verken i EUs regelverk eller i vårt nasjonalt regelverk er det fastsatt grenseverdier for T-2 og HT-2 i næringsmidler for humant konsum. Nasjonalt har vi imidlertid siden mange år tilbake hatt veiledende grenseverdier for humant konsum som bl.a. Mattilsynet kan benytte i tilsynssammenheng. Mattilsynet har også gjennom mange år tatt prøver og fått analysert for mykotoksiner, herunder T-2 og HT-2. Analyseresultatene rapporteres til EFSA.

Anbefalingen er ikke rettslig bindende, og den vil ikke medføre endringer i norsk regelverk.

Prøvetaking og analyser for mykotoksiner, herunder T-2 og HT-2 har tidligere og vil, etter nye forhandlinger med aktuelt laboratorium primo 2014, inngå i Mattilsynets overvåkingsprogram. Dette programmet bygger også på andre hensyn enn denne anbefalingen fra EU, og anbefalingen som sådan vil ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller private aktører.

Rettsakten kan grupperes i Gruppe 3.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner det hensiktsmessig at det innhentes mer informasjon om forekomsten av T-2 og HT-2 i korn og kornprodukter, herunder hvilke faktorer som påvirker dette, samt mulige tiltak for reduksjon av forekomsten. Mattilsynet vil ta hensyn til anbefalingen i sitt mer generelle arbeid med overvåkingsprogram for mykotoksiner.

Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Det fremgår av anbefalingen at det skal utarbeides en retningslinje som skal sikre enhetlig gjennomføring av anbefalingen og sammenlignbar rapportering av de nærmere undersøkelsene. Denne retningslinjen er ennå ikke fastsatt, men er fremdeles til diskusjon i Europa-kommisjonens arbeidsgruppe for landbrukskontaminanter.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2013
Anvendelsesdato i EU
23.04.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 180- 183
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
17.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013H0165
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro