EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 om supplerende ansvarsområder og oppgaver for EU-referanselaboratoriet for afrikansk hestepest og om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/35/EØF, vedlegg II til rådsdirektiv 2000/75/EF og vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004

Commission Regulation (EU) 2018/415 of 16 March 2018 laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for African horse sickness and amending Annex II to Council Directive 92/35/EEC, Annex II to Council Directive 2000/75/EC and Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Direktivene 92/35/EØF og 2000/75/EF utpeker EUs referanselaboratorium (EURL) for henholdsvis Afrikansk hestepest og Blåtunge. Direktivene gir også bestemmelser om hvilke oppgaver laboratoriene har. EURL’ene på dyrehelseområdet er også listeført i forordning (EU) nr. 882/2004. Denne forordningen gir også tilleggsansvar for laboratoriene.

Som en konsekvens av at Storbritannia forlater EU og dagens EURL for Blåtunge befinner seg i dette landet, må denne oppgaven tildeles et annet laboratorium. Blåtungevirus har en del likhetstrekk med afrikansk hestepestvirus og andre orbiviridae. I tillegg finnes det teknisk ekspertise, laboratoriekapasitet og nettverk som tilsier at EURL for afrikansk hestepest kan overta denne oppgaven.

Med denne bakgrunnen utpekes derfor Laboratorio Central de Veterinaria - Sanidad Animal i Madrid i Spania til EURL for Blåtunge, Afrikansk hestepest og andre orbiviridae. Endring av kontaktinformasjon for laboratoriet medfører at direktivene 92/35/EØF og 2000/75/EF, samt forordning (EU) nr. 882/2004 må endres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve en endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende denne endringen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En konsekvens av utpekelse av EURL er at Norge plikter å oppnevne et nasjonalt referanselaboratorium (NRL) på samme område. Det er i dag Veterinærinstituttet som er oppnevnt NRL for nevnte sykdommer. Mattilsynet kan ikke se at endringen krever noen endring av denne oppnevnelsen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Mattilsynet støtter seg til Kommisjonens vurdering av laboratorier ved utpekelse av EURL. Dette er en prosess der Norge som EØS-stat har minimal innflytelse.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0415
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro