EUs ekspertgruppe for datalagring

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/324/EF av 25. mars 2008 om opprettelse av ekspertgruppen Plattform for lagring av elektroniske data med hensyn på etterforskning, avsløring og straffeforfølgning av grov kriminalitet

Commission Decision 2008/324/EC setting up the ‘Platform on Electronic Data Retention for the Investigation, Detection and Prosecution of Serious Crime’ group of experts

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har etablert en ekspertgruppe bestående av myndigheter fra medlemslandene, representanter fra ekombransjen og fra personvernmyndigheter.

Ekspertgruppen er en rådgivende gruppe som skal fasilitere informasjonsdeling og bidra til at Kommisjonen får klarhet i konsekvenser og kostnader som følge av direktivet. Ekspertgruppen skal også drøfte teknologisk utvikling som får innvirkning på direktivet.

Gruppen skal bestå av maksimum 25 medlemmer.

Merknader
Rettsakten vurderes ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge utover kostnader forbundet med norsk deltakelse i gruppen.

Vurdering
Ekspertgruppen har utarbeidet flere veiledere med vurderinger og råd om hvordan direktivet kan implementeres i medlemslandene.

Ekspertgruppen drøfter ulike problemstillinger som har vist seg særlig utfordrende med tanke på gjennomføringen av direktivet. Ekspertgruppen vil i forbindelse med EU-kommisjonens revisjon av datalagringsdirektivet få i oppdrag å utarbeide flere dokumenter som skal legges til grunn for forslag til revisjon.

Fra norsk side er det ønskelig å kunne delta i ekspertgruppen. Dersom beslutningen som etablerer ekspertgruppen tas inn i EØS-avtalen samtidig med datalagringsdirektivet, øker sannsynligheten for at norske myndigheter kan få delta.

Status
Ekspertgruppen ble etablert i 2008.

EFTA-landene har blitt representert i gruppen gjennom en person fra EFTA-sekretariatet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.03.2008
Anvendelsesdato i EU
23.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet