Endring av anvendelsesperioden for EU-vedtak om fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/818/EF av 6. november 2009 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/731/EF, 2005/734/EF og 2007/25/EF om aviær influensa angående vedtakenes gyldighetsperiode

Commission Decision 2009/818/EC of 6 November 2009 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/731/EC, 2005/734/EC and 2007/25/EC concerning avian influenza as regards their period of application

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger gyldighetsperioden til fire kommisjonsvedtak. Alle vedtakene er særskilte beskyttelsestiltak som skal hindre smitte av aviær influensa.

Gyldighetsperioden forlenges fra 31. desember 2009 til 31. desember 2010 for følgende vedtak:

* vedtak 2005/692/EF som er implementert i forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa
* vedtak 2005/731/EF som ikke er implementert ved forskrift i Norge. Bakgrunnen for dette er at vedtaket kun omhandler myndighetsforpliktelser.
* vedtak 2005/734/EF som er implementert i forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap
* vedtak 2007/25/EF som er implementert i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland

Rettsakten medfører at hjemmelsfeltet i forskrift 13. februar nr. 368, forskrift 5. desember nr. 1417 og forskrift 23 januar 2006 nr. 66 må oppdateres.

Rettsakten medføres ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten krever notifisering til ESA.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2009
Anvendelsesdato i EU
26.11.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.11.2009
Anvendes fra i Norge
19.11.2009