Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2020 om utfyllling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til bestemmelser om overvåking, bekjempelsesprogrammer og status som sykdomsfri for visse listeførte og nye sykdommer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and disease-free status for certain listed and emerging diseases

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") er der fastsat regler om overførbare dyresygdomme om nærmere bestemt: i) overvågning af listeopførte sygdomme og nye sygdomme, ii) udryddelsesprogrammer og iii) status som sygdomsfri for visse sygdomme hos landdyr og akvatiske dyr. Ved dyresundhedsloven, særlig del II, kapitel 2-4, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der supplerer ovennævnte regler.

Da reglerne alle er indbyrdes forbundne, er det — af hensyn til sammenhængen og gennemsigtigheden og for at undgå overlapning — vigtigt, at de fastsættes i en og samme delegerede retsakt.

Reglerne i denne forordning er i vid udstrækning baseret på regler, der i dag er indeholdt i eksisterende EU-retsakter, hvorved der fastsættes krav vedrørende overvågning af visse sygdomme, udryddelsesprogrammer og tildeling af status som sygdomsfri for virksomheder, kompartmenter, zoner eller medlemsstater. Da de EU-regler, der var gældende inden datoen for anvendelse af denne forordning, har vist sig at være effektive, udgør de et solidt grundlag for de regler, der fastsættes ved denne retsakt. Disse regler er også blevet tilpasset til den nye retlige ramme under hensyntagen til erfaringer fra tidligere, ajourføringer af internationale standarder samt videnskabelige fremskridt og udtalelser af nyere dato fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

Ved denne forordning fastsættes der således:

a) regler og betingelser for den overvågning, den kompetente myndighed foretager med henblik på at sikre, at listeopførte sygdomme og i påkommende tilfælde nye sygdomme opdages

b) kriterierne for at fastslå, hvilke sygdomme der vil nødvendiggøre et EU-overvågningsprogram, samt regler vedrørende fastsættelse af kravene til disse EU-overvågningsprogrammer, som skal gennemføres af de kompetente myndigheder

c) regler for, hvordan de kompetente myndigheder skal gennemføre obligatoriske og valgfrie programmer for udryddelse af bestemte listeopførte sygdomme, med fokus på deres sygdomsbekæmpelsesstrategier, deres delmål og endelige mål samt deres anvendelsesperiode

d) foranstaltninger, der skal gennemføres af den kompetente myndighed og operatørerne inden for rammerne af de obligatoriske og valgfrie udryddelsesprogrammer

e) nærmere regler for tildeling af status som sygdomsfri til medlemsstater, zoner og kompartmenter

f) nærmere regler for overvågnings- og biosikringsforanstaltninger, som skal gennemføres af kompetente myndigheder og operatører med henblik på opretholdelse status som sygdomsfri for medlemsstater, zoner og kompartmenter

g) supplerende regler for suspension, ophævelse og generhvervelse af status som sygdomsfri

h) regler, der er nødvendige for at sikre en gnidningsløs overgang fra de regler, der var gældende inden dyresundhedsloven.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet