Dokumentasjon som skal følge import av frosne fiskevarer fra fryseskip

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 809/2011 av 11. august 2011 som endrer forordning (EF) nr. 2074/2005 hva angår dokumentasjonen som ledsager import av frosne fiskevarer direkte fra et frysefartøy

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 2074/2005 som gjelder dokumentasjonskravene ved direkteimport av frosne fiskerivarer direkte fra frysefartøy. Forordning (EF) nr. 2074/2005 er tidligere imple­men­tert i norsk rett ved animaliehygieneforskriften av 22.12.2008 nr. 1622, § 3, og endringen gjelder denne bestemmelsen.

Det er fra før av krav om at alle fiskerivarer som skal importeres fra et tredjeland, skal oppfylle visse krav, blant annet krav til dokumentasjon (forordning (EF) nr. 853/2004 og forordning (EF) nr. 854/2004, artikkel 14). I de tilfeller der fiskerivarene skal importeres direkte fra et fiske- eller frysefartøy, kan et dokument signert av kapteinen (kapteinserklæring) erstatte denne dokumentasjonen (forordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 15.3). De spesifikke kravene til dokumentasjon som nevnt over, ble fastsatt i forordning (EF) nr. 2074/2005 som krav til helsesertifikater. Det fantes tidligere imidlertid ingen modell for krav til hva kapteinserklæringen som nevnt over skal inneholde. Det nye regelverket innebærer at innholdet i kapteinserklæringen:

• standardiseres i EØS/EFTA-statene
• tilfredsstiller kravene i forordning (EF) nr. 853/2004
• er kompatibelt med det elektroniske systemet for utveksling av helsesertifikater og importdokumenter mellom nasjonale myndigheter for levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse (TRACES).

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen krever endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
En harmonisert modell for kapteinserklæring vil lette adgangen av ettertraktede fiskerivarer til EU og også lette implementeringen av eksisterende regelverk. Med dagens regelverk, uten standardisert kapteinserklæring, har det vært muligheter for forskjellsbehandling og ulike konkurransevilkår i EØS. Med en harmonisert modell vil det bli likere konkurransevilkår i hele EØS-området.

Regelverksendringen vil ikke medføre større administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært oppe til orientering i Spesialutvalget for matproduksjon 01.12.2011.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forskriften ble fastsatt etter forenklet prosedyre, og med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd. Mattilsynet har i henhold til denne bestemmelse myndighet til å fastsette, endre og oppheve forskrifter straks uten forutgående høring.

Tredje ledd kommer til anvendelse når forskriften - slik som her - er nødvendig for å kunne ivareta Norges EØS-rettslige forpliktelser knyttet til det faktum at Norge er yttergrense for EØS-området, for eksempel når det gjelder innførsel av matvarer. Som følge av EØS-avtalen, jf. EØS-avtalen vedlegg I kapittel I innledende del, er Norge yttergrense for EØS-området når det gjelder innførsel av produkter og næringsmidler av animalsk opprinnelse. Våre nasjonale bestemmelser om helsemessige vilkår for handel med produkter og næringsmidler av animalsk opprinnelse skal samsvare med EUs regelverk. Dette innebærer at Norge i henhold til EØS-avtalen, er forpliktet til å gjennomføre tilsvarende tiltak fra samme tidspunkt som EU. Forordning (EU) nr. 809/2011 trådte i kraft 1. april 2012. For at Norge skal være harmonisert med EU måtte den norske forskriften være på plass før dette.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2011
Anvendelsesdato i EU
02.09.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2012
Anvendes fra i Norge
30.03.2012