Bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis i fôr som inneholder decoquinat og narasin/nicarbazi

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 203/2009 av 16. mars 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1137/2007 angående bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis (O35) i fôr som inneholder decoquinat og narasin/nicarbazin

Commission Regulation (EC) No 203/2009 of 16 March 2009 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis (O35) in feed containing decoquinate and narasin/nicarbazin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2009)

Sammendrag av innhold
Et preaparat av mikroorganismen Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) ble godkjent for bruk i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1137/2007. Godkjenningen ble gitt for 10 år og er i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 1831/2003. Det ble så søkt om å få endre godkjenningen av preparatet til å omfatte bruk som tilsetningsstoff i fôrblandinger til slaktekylling når blandingen også er tilsatt en av de to koksidiostatika decoquinate og narasin/nicarbazin. Det er ikke søkt om andre endringer i godkjenningen enn utvidet bruksområde for preparatet.

EFSA har vurdert søknaden, og denne anvendelsen av preparatet er akseptert ut fra dokumentasjon og betingelsene for godkjenning av tilsetningsstoff til fôr i forordning (EF) nr. 1831/2003. Dette er også i samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer.

Merknader
I EU er det godkjent 11 ulike koksidiostatika for bruk i fôr til landdyr, mens kun 5 av disse er godkjente for bruk i Norge. Decoquinate og narasin/nicarbazin er blant de koksidiostatika som ikke er godkjent i Norge.

Koksidiostatika som tilsetningsstoff til fôr godkjennes etter forordning (EF) nr. 1831/2003. Ved implementeringen av denne forordningen fikk Norge en tilpasningstekst i EØS-avtalen, som gir oss rett til å opprettholde nasjonal lovgivning for koksidiostatika. Dette innebærer at Norge kan videreføre de 5 koksidiostatika som var godkjente i 2003, mens de øvrige 6 koksidiostatika, som er godkjente i EU, men som i 2003 ikke var godkjente i Norge, fortsatt ikke gjøres gjeldende for Norge. De fem koksidiostatika som Norge har godkjent er tatt inn i EØS-avtalen, og Norge følger EU-regelverket fullt ut på dette området. Det vil si at for disse fem stoffene følger vi EU-reglene både med hensyn til bruksområde (godkjente dyrearter, bruksperiode og fôrtype), grenseverdier for innhold og fastsatte MRL-verdier (største tillatte innhold av stoffet i næringsmidler).

Da decoqinate og narasin/nicarbazin ikke er godkjent i Norge, vil ikke rettsakten medføre forskriftsendringer. Rettsakten sendes heller ikke på ordinær høring, men det orienteres om den i høringsnotat som omhandler andre tilsetningsstoffer til fôr som er godkjent til bruk i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Preparatets bruksområde er vurdert. Siden de omtalte koksidiostatika ikke er tillatt i Norge, få rettsakten ingen konsekvenser for oss, og det foretas ingen forskriftsendring.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EU/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2009
Anvendelsesdato i EU
06.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 4-5
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.03.2010
Anvendes fra i Norge
24.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0203
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro