Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/130 av 1. februar 2016 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av
fartsskriver innen veitransport

Commission Regulation (EU) 2016/130 of 1 February 2016 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.2.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2016/130 endrer sluttangivelsen av tidsrommet angitt i forordning (EØF) 3821/85 vedlegg 1B del I punkt (rr) første strekpunkt fra 31. desember 2015 til 31. desember 2016.

Kommisjonsforordningen viderefører igjen ordningen med adaptere i kjøretøy som skal ha digital fartsskriver, men hvor det er teknisk umulig å installere den digitale fartsskriverens bevegelsessensor på ordinær måte. Dette gjelder kjøretøy i klassene M1 og N1. I disse kjøretøyene installeres en adapter som lar den digitale fartsskriveren benytte andre impulser som alternativ til impulser fra den ordinære bevegelsessensoren som ellers, i øvrige kjøretøy, sitter på kjøretøyets girkasse. En adapter regnes i utgangspunktet ikke som en del av fartsskriveren, men defineres gjennom denne unntaksregelen som en fullverdig komponent i fartsskriveren.

Med de kommende tekniske spesifikasjonene (implementing acts) til den nye fartsskriverforordningen (165/2014), er det foreslått en varig regulering av bruken av adaptere. Disse tekniske spesifikasjonene fremkommer i vedlegg 1C til den nye fartsskriverforordningen, mens reguleringen av adapter fremkommer i dette vedleggets appendix 16.

Merknader
Kommisjonsforordning (EU) 2016/130 antas ikke å ha økonomiske, administrative eller praktiske konsekvenser. For gjennomføring av forordningen i norsk rett, må det gjøres en mindre endring i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS § 1.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.

Vegdirektoratet har behandlet rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Vegdirektoratet har behandlet rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet slutter seg til denne vurderingen.

Andre opplysninger
Kort om fremdriften med de tekniske spesifikasjonene (implementing acts - vedlegg 1C) til forordning 165/2014

I Committee on Road Transport 30. oktober 2015 ble det informert om at siste versjon av vedlegg 1C vil presenteres på neste møte i komiteen. Dette møtet vil antakeligvis holdes medio januar 2016. Komiteen har da mulighet til å komme med sine innspill.

En eventuell forsinkelse i fremdriften med de tekniske spesifikasjonene vil kunne gjøre det nødvendig for EU-kommisjonen å vedta ytterligere en rettsakt med tilsvarende innhold som i kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 og som den nærværende, for slik å forlenge overgangsordningen.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 2016/130ble vedtatt 1. februar 2016 og trer i kraft i 22. februar 2016, jf. forordningens artikkel 2.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2016
Anvendelsesdato i EU
22.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 476-477
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2016
Anvendes fra i Norge
09.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0130
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro