Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of meat-and-bone meal as a fuel in combustion plants

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.2.2020)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder forslag til rettsakt som endrer forordning (EU) nr. 142/2011 når det gjelder bruk av kjøttbeinmel som drivstoff ved forbrenningsanlegg. Forslaget skal introdusere dyrehelsevilkår og miljøgrenser for utslipp ved slik bruk av kjøttbeinmel i anlegg med total termisk input på opp til 50MW.

Kjøttbeinmel består av animalsk protein som oppstår ved bearbeiding av animalske biprodukter i katergori 1 og 2. Materialet avhendes hovedsaklig gjennom forbrenning og bransjen har utviklet en teknologi for å kunne anvende materialet som brensel i en slik prosess. Å utnytte materialet til brensel heller enn at det utelukkende forbrennes gir en mer bæredyktig utnyttelse av materialet gjennom at varmen i prosessen kan utnyttes.

Biproduktregelverket inneholder allerede regler om at visse typer animalske biprodukter kan anvendes som brensel i en slik prosess, herunder husdyrgjødsel. Den foreslåtte endringen vil gjennomføres ved at den aktuelle bestemmelsen som åpner for at husdyrgjødsel kan brukes slik utvides til å omfatte kjøttbeinmel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for virksomheter eller myndighetene i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet