Biociddirektivet: bruk av karbondioksid (produktgruppe 18)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/74/EU av 9. november 2010 om endring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for å utvide inkludering av karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg I til å omfatte produktgruppe 18

Commission Directive 2010/74/EU of 9 November 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to extend the inclusion in Annex I thereto of the active substance carbon dioxide to product type 18

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2011)

Sammendrag av innhold
Gjennom biociddirektivet - 98/8/EF - ble det innført regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for innføring av regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av aktive stoffer og produkter, som er basert på grundige og omfattende vurderinger, bidrar til økt beskyttelse av miljø og helse. Ved forordning (EF) nr. 1451/2007 er det etablert en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.
Gjennom Kommisjonsdirektiv 2010/74/EU godkjennes stoffet karbondioksid til bruk i produkter i produktgruppe 18 som omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. For stoffet karbondioksid utvides dermed inkluderingen i vedlegg I til direktiv 98/8/EF til også å omfatte produktgruppe 18. Karbondioksid er tidligere godkjent til bruk i produktgruppe 14 som omfatter rottebekjempelsesmidler (ref Kommisjonsdirektiv 2008/75/EF og Kommisjonsdirektiv 2007/70/EF).

Det er imidlertid knyttet tilsvarende strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder karbondioksid i insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Når medlemsstatene vurderer søknader (i henhold til artikkel 5 og vedlegg VI) om godkjenning av et produkt skal de legge særlig vekt på de deler av miljøet og befolkningen som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå, og som kan utsettes for produktet. Videre skal det legges vekt på de bruks- og eksponeringsscenarier som ikke er blitt representativt behandlet i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med følgende betingelser:

1. Produkter kan kun selges til, og benyttes av fagfolk som er kvalifisert til å benytte slike produkter.
2. Det skal iverksettes passende tiltak for å beskytte brukerne for å minimere risiko, herunder bruk av personlig verneutstyr dersom det anses nødvendig.
3. Det skal iverksettes passende tiltak for å beskytte publikum ved for eksempel å forby adgang til området som er under behandling for skadedyrbekjempelse.

Merknader
Biociddirektivet (98/8/EF) og senere endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 8. oktober 2010 for å gjennomføre flere nye rettsakter på området. Direktiv 98/8/EF er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2010/74/EF utvides inkluderingen av det aktive stoffet karbondioksid i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Karbondioksid kan dermed også benyttes i produkter i produktgruppe 18 som omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenning av produkter som inneholder karbondioksid er imidlertid omfattet av strenge og spesifikke betingelser.

Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og beskyttelse av miljøet. Det blir også et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.
Gjennomføring av direktiv 2010/74/EU foretas ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7, dvs. aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av direktiv 98/8/EF i norsk rett ble grundig konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Gjennomføring av rettsakten vurderes til ikke å medføre betydelige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Høringsdokumenter for forslag til endringsforskrifter legges ut/publiseres på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.
Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av regelverket for biocider og biocidprodukter ved deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsdirektiv 2010/74/EU ble vedtatt 9. oktober 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 73/2011 av 1. juli 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2010
Gjennomføringsfrist i EU
31.10.2011
Anvendelsesdato i EU
01.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 747-749
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0074
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro