Beskyttelsestiltak mot høypategon aviær influensa av subtype H5N1 i fjørfe i Bulgaria: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/205 av 6. februar 2015 om endring av beslutning 2006/415/EF for angår beskyttelsestiltak ved utbrudd av høypatogen aviær influensa subtype H5N1 hos fjørfe i Bulgaria

Commission Implementing Decision (EU) 2015/205 of 6 February 2015 amending Decision 2006/415/EC on protective measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Bulgaria

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning 2006/415/EF som angår særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med HPAI subtype H5N1 hos fjørfe i EØS-området. Bestemmelsene skal hindre spredning av sykdommen og stiller opp krav om opprettelse av soner (A og B) rundt utbruddet.

Med bakgrunn i et utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i Bulgaria er det opprettet A- og B-soner rundt utbruddet i landet. Denne soneinndelingen endrer vedlegget til rettsaken som viser gjeldende A- og B-soner i EØS-området.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2006/415/EF er implementert i forskrift 3. juli 2007 nr. om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Beslutning (EU) 2015/205 endrer kun vedlegget beslutning 2006/415/EF. Bestemmelsene i vedlegget retter seg kun til det affiserte medlemslandet, i dette tilfellet Bulgaria. Vedlegget er derfor tidligere ikke forskriftsfestet i Norge. Beslutning (EU) 2015/205 krever dermed ingen regelverksendring i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.02.2015
Anvendelsesdato i EU
02.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet