Beskyttelse mot vektorangrep og krav til overvåkingsprogrammer for blåtunge

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 789/2009 av 28. august 2009, som endrer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (Bluetongue) vedrørende beskyttelse mot vektorangrep og minimumskrav til overvåkningsprogram for blåtunge

Commission Regulation (EC) No 789/2009 of 28 August 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards protection against attacks by vectors and minimum requirements for bluetongue monitoring and surveillance programmes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2011)

Sammendrag av innhold
På grunn av utviklingen av blåtunge i Europa og stadig ny kunnskap på området, har det vært nødvendig å endre Blåtungeforordningen (Kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 av 26. Oktober 2007) en rekke ganger. Nå var det igjen nødvendig med enkelte endringer, i tillegg til at det etter hvert har utviklet seg et behov for å utforme forordningen til å bli et mer oversiktlig og mindre komplisert dokument. Kommisjonen ønsket derfor i utgangspunktet å erstatte hele den gjeldende forordningen med en helt ny forordning. Av ulike årsaker, jf nedenfor under "Status", begrenset kommisjonen seg til å på nytt foreslå bare en endringsforordning.

Av viktige forhold som er endret nevnes:

• Det åpnes for en mindre ressurskrevende ordning når det gjelder overvåkingsprogrammene, dette spesielt med hensyn til overvåkningen i spesifiserte lavrisikoområder ("lower risk area"), altså et nærmere definert område der en kan vaksinere, men der det ikke finnes virussirkulasjon. Den serologiske/ virologiske overvåkningen kan nå også gjennomføres ved testing av prøver som er insamlet til andre formål, slik som prøver fra slakterier og fra tankmelk.
• Til alle bestemmelser hvor dyr skal være beskyttet mot vektorangrep skal følgende tekst tilføyes:"beskyttet mot vektorangrep i en vektorsikkerbygning"("vector proof establishment").Dette er i samsvar med de endringer som OIE har innført i dyrehelsekoden. Erfaring har vist at de krav som gjelder for å hindre vektorangrep er vanskelig å gjennomføre. Oppfatningen er at dette likevel er mulig i virksomheter som karantenestasjoner og seminstasjoner. Beskyttelse mot vektor kan ikke skje bare med bruk av insekticider og repellenter. Det må minimum stilles krav om at dyrene er inne i en bygning hvor det er gjennomført tiltak for å hindre kontakt mellom dyr og vektor, spesielt en kombinasjon av fysiske og kjemiske hindringer. Fravær av vektor må verifiseres med innendørs vektorfeller.
• Det innføres unntak fra kravet til behandling av dyr og transportmidler med godkjente insekticider / repellenter i forbindelse med forflytning av dyr i transitt i spesifiserte lavrisikoområder, i sesongsmessig vektorfrie områder og for vaksinerte dyr og dyr med gjennomgått infeksjon (i samsvar med Vedlegg III, Del A, punktene 5 - 6). Kravet om at dyr skal ha en hvileperiode på en kontrollpost og beskyttes mot vektor i vektorsikre bygninger, når dyr flyttes gjennom restriksjonsområder, gjelder først dersom perioden overstiger 1 dag. Dette er i samsvar med EFSA's uttalelse av 11. september 2008 om transitt, hvor det konkluderes med at risiko for å overføre blåtungesmitte i forbindelse med transitt er betydelig lavere i perioder/ sesonger med lav smitterisiko, sammenlignet med andre perioder. I tillegg er oppfatningen at det ikke er forbundet smitterisiko dersom perioden som dyret er i transitt og utsatt for vektorangrep, er mindre enn en dag. Det anses at insekticid-/ repellentmidler er effektive nok til oppnå en sikkerhet som varer minst en dag. Dyr som flyttes gjennom spesifiserte lavrisikoområder, hvor det vaksineres og det ikke er virussirkulasjon, anses heller ikke å utsettes for noen smitterisiko.
• Det skal tilføyes tekst i sertifikatene som skal benyttes når dyr flyttes i henhold til reglene om overgangsordning som går fram av artikkel 9 a i BT-forordningen.

Merknader
Forordningen krever endring i forskrift av 30. april 2008 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene gjør regelverket mer oppdatert i forhold til ny viten og sjukdommens utvikling i Europa. Reglene for overvåkningen forbedres videre til mer ressursvennlige ordninger, uten at dette skal gå ut over sikkerheten.

EU tok ikke hensyn til Norges innspill i brev av 26.11.2008, som ble sendt til Kommisjonen i forbindelse med forarbeidet når bestemmelser om spesifiserte lavrisikoområder ble diskutert, jf Forordning (EF) Nr 123/2009. Innspillet gjaldt å innføre en bestemmelse om at medlemsland, som ønsker det, kan stille krav om PCR-testing av vaksinerte dyr som flyttes fra spesifiserte lavrisikoområder før det har gått 60 dager etter vaksinering, slik som var gjeldende regler for flytting av dyr ut fra en restriksjonssone. EUs holdning er imidlertid at vaksinerte dyr fra disse områdene er sikre dyr. Det norske innspillet kunne kanskje vært gjentatt nå, i denne revisjonen av forordningen, men av flere grunner ble det vurdert til å være lite hensiktsmessig. Det var viktig at Forordning (EF) Nr 123/2009 ble rettskraftig også i Norge. Den ble derfor gjennomført ved nasjonal forskrift, for at man så snart som mulig skulle være i stand til å kunne benytte muligheten, som gis i denne forordningen, til å kunne vaksinere også i soner uten virussirkulasjon. Dette vil være av betydning dersom Norge skulle velge å vaksinere. I tillegg er det slik at den begrensede muligheten til å stille krav til dyr fra spesifiserte lavrisikoområder i andre land, vil bety mindre for Norges del slik situasjonen er i dag. Norge praktiserer etter dagens regelverk isolering og prøvetaking av produksjonsdyr, som kommer fra besetninger som ikke er overvåket tilsvarende som norske dyr. Alle drøvtyggere som innføres til Norge fra andre land vil uansett bli prøvetatt mhp. blåtunge. Et annet forhold er at det har vært svært lite innførsel av drøvtyggere til Norge i de senere år.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
På grunn av at rettsakten ennå ikke er behandlet i EØS-komitéen, og at det pga blåtungesituasjonen er viktig for Norge å være mest mulig oppdatert på området, foreslåes å ta bestemmelsene inn nasjonalt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2009
Anvendelsesdato i EU
18.09.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 182-185
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2010
Anvendes fra i Norge
17.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0789
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro