Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Ratafia de Champagne)

Tittel

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/623 av 30. april 2020 om godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk, hvis navn er beskyttet som en geografisk betegnelse ('Ratafia de Champagne').

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/623 of 30 April 2020 approving amendments to the specification for a spirit drink whose name is registered as a geographical indication ('Ratafia de Champagne')

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 21, sammenholdt med artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet Frankrigs anmodning af 5. juli 2018 om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for den geografiske betegnelse »Ratafia de Champagne«, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008. Den pågældende anmodning omfatter en ændring af navnet »Ratafia de Champagne« til »Ratafia champenois«.

(2) Forordning (EU) 2019/787, som erstatter forordning (EF) nr. 110/2008, trådte i kraft den 25. maj 2019. I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning ophæves kapitel III i forordning (EF) nr. 110/2008 vedrørende geografiske betegnelser med virkning fra den 8. juni 2019. I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787 anses teknisk dokumentation indgivet som led i ansøgninger før den 8. juni 2019 i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008 for at være produktspecifikationer.

(3) Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 6, i nævnte forordning offentliggjort anmodningen om ændring i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787.

(4) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787, skal ændringen af produktspecifikationen godkendes i henhold til artikel 30, stk. 2, i nævnte forordning, der finder tilsvarende anvendelse på ændringerne i produktspecifikationen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.04.2020
Anvendelsesdato i EU
27.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet