Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 489/2012 av 8. juni 2012som fastsetter gjennomføringsbestemmelser for anvendelse av artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) No 489/2012 of 8 June 2012 establishing implementing rules for the application of Article 16 of Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter gjennomføringsregler for håndhevingen av artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforordningen).

Europakommisjonen skal innen 1. juli 2013 sende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om hvilken effekt implementeringen av berikingsforordningen har hatt (jf. artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1925/2006). Rapporten skal inneholde informasjon om utviklingen av markedet for produkter tilsatt vitaminer og mineraler, forbruket av disse produktene, inntak av næringsstoffer i befolkningen og forandringer i kostholdet, og bruk av andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. Rapporten skal inneholde forslag til eventuelle nødvendige endringer i regelverket. Medlemsstatene skal sende inn relevante opplysninger til Kommisjonen innen 1. juli 2012.

Forordning (EU) nr. 489/2012 fastsetter regler om hvilken informasjon medlemsstatene skal sende inn til Kommisjonen. Detaljerte krav til hvilken informasjon som skal sendes inn, framkommer i forordningens vedlegg I og II. Medlemsstatene skal informere Kommisjonen dersom det ikke er mulig å sende inn noe av denne informasjonen.

Norge skal i henhold til rettsakten sende inn informasjon om utviklingen av markedet for produkter tilsatt vitaminer og mineraler, forbruket av disse produktene, inntak av næringsstoffer i befolkningen og forandringer i kostholdet, og bruk av andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.

Merknader
Forordning (EU) nr. 489/2012 er hjemlet i forordning (EF) nr. 1925/2006 som er hjemlet i artikkel 95 i Traktaten.

Berikingsforordningen er implementert i Norge.

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten vil kreve endring av forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten medfører administrative konsekvenser ved at Norge må sende inn informasjonen som angitt i rettsakten. Mattilsynet har allerede sendt inn informasjon til Kommisjonen. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har utarbeidet inntaksberegninger som er inkludert i rapporten. Rettsakten medfører ingen økonomiske konsekvenser.

Rettsakten krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Både Norge og EU-landene har i diskusjonene under utarbeidingen av rettsakten uttalt at ambisjonsnivået for hvilken informasjon medlemslandene skulle være forpliktet til å sende inn innen 1. juli 2012, var for høyt. Norge og andre land har indikert at vi ikke har all den ønskelige informasjonen om markedet og inntaket i befolkningen, og at det ville kreve betydelig tid og ressurser å skaffe den til veie. Dette ble også uttalt under diskusjonen i SCFCAH 30. april 2012. Kommisjonen uttalte da at de innser at denne rapporten ikke vil gi et helt godt bilde av markedet, og at de forholder seg pragmatisk til dette. De forstår at medlemslandene må gjøre det beste ut av dette. Kommisjonen vil gjøre så god nytte som mulig av det som sendes inn til dem.

Norge sendte tilgjengelig informasjon til Europakommisjonen 30. juni 2012.

Konklusjon
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vurdert og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.09.2012
Anvendelsesdato i EU
10.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 61-65
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
04.10.2012
Høringsfrist
22.11.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2013
Anvendes fra i Norge
06.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0489
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro