Beredskapstiltak for import av krepsdyr fra India

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/727/EF av 30. september 2009 om beredskapstiltak for krepsdyr fra India beregnet på konsum eller anvendt til fôr

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Fællesskabet og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder i almindelighed og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Der er fastsat bestemmelser om beredskabsforanstaltninger for tilfælde, hvor det er åbenbart, at fødevarer eller foder importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater.

(2) Ved Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf fastsættes det, at produktionskæden for dyr og primærprodukter af animalsk oprindelse skal overvåges med henblik på påvisning af visse restkoncentrationer og stoffer i levende dyr og disses ekskrementer og biologiske væsker samt væv og animalske produkter, foder og drikkevand. I henhold til artikel 29 i direktiv 96/23/EF skal tredjelandes garantier have mindst samme virkning som den, der følger af garantierne i direktivet.

(3) Resultaterne af den seneste EF-inspektion i Indien har vist mangler i systemet for kontrol med restkoncentrationer i levende dyr og produkter heraf.

(4) På trods af Indiens garanter har medlemsstaterne underrettet Kommissionen om et øget antal fund af nitrofuraner og deres metabolitter i krebsdyr til konsum eller foderbrug importeret fra Indien. Forekomst af sådanne stoffer i fødevarer er forbudt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90, og de udgør en potentiel alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(5) De pågældende animalske produkter anvendes også til fremstilling af foder til akvakulturdyr. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 er det ikke tilladt at anvende nitrofuraner eller deres metabolitter som fodertilsætningsstof. Endvidere må sådanne animalske produkter, der indeholder nitrofuraner anvendt som antibakterielle stoffer, ikke anvendes i foder til opdrættede dyr, da det drejer sig om animalske biprodukter af kategori 2, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002.

(6) Der bør derfor på fællesskabsplan vedtages visse beredskabsforanstaltninger vedrørende import af akvakulturkrebsdyr fra Indien for at sikre effektiv og ensartet beskyttelse af menneskers sundhed i alle medlemsstaterne.

(7) Medlemsstaterne bør derfor kun tillade import af akvakulturkrebsdyr fra Indien, hvis det kan dokumenteres, at de har været underkastet en analytisk test på oprindelsesstedet til påvisning af, at de ikke indeholder koncentrationer af nitrofuraner eller deres metabolitter, der overskrider verifikationsmetodens beslutningsgrænse, jf. Kommissionens beslutning 2002/657/EF.

(8) Det bør dog tillades at importere sendinger, som ikke er ledsaget af resultaterne af de analytiske test på oprindelsesstedet, forudsat at den importerende medlemsstat sørger for, at de pågældende sendinger testes ved ankomsten til Fællesskabets grænse og opbevares under offentligt tilsyn, indtil resultaterne foreligger.

(9) Denne beslutning tages op til revision på baggrund af de garantier, Indien giver, og på grundlag af de analytiske test, der foretages af medlemsstaterne.

(10) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2009
Anvendelsesdato i EU
21.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.10.2009
Anvendes fra i Norge
13.10.2009