Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 189/2011 av 25. februar 2011 som endrer vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati

Commission Regulation (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg VII i TSE-forordningen når det gjelder utsettelse av avliving av småfe etter påvist skrapesyke i besetningen og regler for å omsette melk fra slike besetninger. TSE-forordningen åpner opp for at medlemsland kan velge å utsette avliving av småfe etter påvist skrapesyke dersom det er fare for innavl eller mangel på visse genotyper. Det presiseres nå at utsettelsen gjelder fra det tidspunktet indekskasuset ble påvist. Det er ennå kun for sau man snakker om såkalt resistente dyr og regulerer iht genotype. Kypriotiske undersøkelser indikerer imidlertid at dette også bør være tilfelle for geit. Endelig rapport forventes i slutten av 2012. I påvente av rapporten åpnes det nå opp for å utsette avliving av også geit i besetninger som produserer og leverer melk for å unngå eventuell unødvendig avliving. Utsettelsesperioden gjelder frem til 31. desember 2012 i de tilfellene indekstilfellet ble påvist før 1. juli 2011.

Rettsakten endrer også TSE-forordningens vedlegg IX når det gjelder import av diverse biprodukter. Det er ikke alle biproduktene som i dag må følges av helsesertifikat som lenger anses å utgjøre en smittefare. Disse slettes nå fra listen over biprodukter det stilles TSE-krav til. Dette gjelder bla gelatin utvunnet fra huder og skinn fra drøvtyggere og visse jakttrofeer. I tillegg foretas det noen tekniske endringer i vedlegg IX, herunder å vise til ny forordning (EF) nr. 1069/2009 om biprodukter.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser, med et unntak i form av lettelse for importører som ønsker å importere de bipoduktene som det nå ikke lenger stilles krav til med hensyn til TSE. Norge bekjemper klassisk skapesyke med bl.a. avlining og destruksjon av alt småfe i flokken, og vil dermed ikke ha melk eller melkeprodukter som omfattes av rettsakten ble aktuelt å regulere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordning (EF) nr. 189/2011 endrer forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg IX kapittel D del B. Det er per i dag allerede en tilpasningstekst til dagens vedlegg IX kapittel D del B punkt c. Forordning (EF) nr. 189/2011 flytter dette punktet til punkt d, og dagens tilpasningstekst må derfor justeres. Følgende endring av tilpasningstekst H til forordning (EF) nr. 999/2001 foreslås (endringene er kursivert): In Annex IX, Chapter D, Section B, point (d), the following shall be added after the words “destined for a Member State listed in the Annex to Commission Regulation (EC) No 546/2006”:

“or destined for Norway”

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.02.2011
Anvendelsesdato i EU
04.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 425-429
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0189
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro