Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1294 av 26. september 2018 om avslag på godkjenningen av det aktive stoffet tjære fra strandfuru i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1294 of 26 September 2018 concerning the non-approval of Landes pine tar as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen modtog den 22. december 2015 en ansøgning fra Progarein France SAS om godkendelse af tjære af strandfyr som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen den 30. oktober 2017. Kommissionen forelagde vurderingsrapporten og udkastet til nærværende forordning om afvisning af godkendelse af tjære af strandfyr for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 24. maj 2018 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 20. juli 2018.

(3) Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det ikke, at tjære af strandfyr opfylder kriterierne for fødevarer, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002.

(4) Imidlertid blev der i autoritetens tekniske rapport konstateret specifikke betænkeligheder vedrørende tjære af strandfyr. Tjære af strandfyr er en kompleks blanding, hvis nøjagtige sammensætning ikke kendes. Tjære af strandfyr bør betragtes som værende et problematisk stof, idet det kan indeholde problematiske stoffer (f.eks. furfuraler og phenoler). Desuden er det ikke muligt at udelukke tilstedeværelsen af særligt problematiske stoffer (f.eks. genotoksiske carcinogener såsom polycykliske aromatiske kulbrinter). Endvidere har vurderingen af risikoen for brugere, arbejdstagere, andre tilstedeværende og forbrugere ikke kunnet afsluttes på grundlag af de data, der var indeholdt i ansøgningen.

(5) Der forelå ingen relevante vurderinger, der var foretaget i henhold til anden EU-lovgivning, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(6) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens tekniske rapport og til Kommissionens udkast til vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(7) Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan problemerne vedrørende stoffet imidlertid ikke siges at være løst.

(8) I Kommissionens vurderingsrapport er det derfor ikke fastslået, at kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Tjære af strandfyr bør derfor ikke godkendes som basisstof.

(9) Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af tjære af strandfyr som basisstof i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.09.2018
Anvendelsesdato i EU
17.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet