Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/183 av 7. februar 2018 om avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff som tilhører funksjonsgruppene konserveringsmidler og hygieneforbedrende midler

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/183 of 7 February 2018 on the denial of authorisation of formaldehyde as a feed additive belonging to the functional groups of preservatives and hygiene condition enhancers

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Formaldehyd er søkt regodkjent som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og de funksjonelle gruppene «konserveringsmiddel» og «fôrhygienefremmere". Denne saken har vært diskutert helt tilbake til 2015 da formaldehyde ikke lenger var tillatt som biocid (98/8/EF). Formaldehyde blir i noen EU-land brukt for å dekontaminere salmonellainfisert fôr, i tilleg til konserveringsmiddel i melkeerstatining for smågris. EFSA har konkluder at det er helsefare for brukere av formaldehyd pga. at produktet er kreftfremkallende. Videre er det ikke trygt for dyrehelse til alle kategorier som f.eks. i fôr til dyr i reproduksjonsperioden. Rettsakten avslår på dette grunnlag regodkjenning av formaldehyd som konserveringsmiddel, og avslår søknad om godkjenning som fôrhygienefremmer. I rettsakten vises det til at det for bruk som konserveringsmiddel er det en rekke alternative tilsetningsstoffer tilgjengelig. Også som bruk som fôrhygienefremmer vises det til at det er alternativer metoder tilgjengelig, som varmebehandling og andre orgaiske syrer. For bruk som konserveringsmiddel (i melkepulver til gris opp til 6 måneder), foreslås det at eksisterende lager av formaldehyd som tilsetningsstoff og i premiks skal trekkes tilbake fra markedet etter 3 måneder. Fôrblandinger som inneholder melkepulver tilsatt formaldehyd kan brukes opp til 6 måneder etter avslaget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien. Formaldehyd er ikke i bruk som fôrtilsettningsstoff i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.02.2018
Anvendelsesdato i EU
28.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2018
Anvendes fra i Norge
26.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0183
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro