Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 9. oktober 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiram og om forbud med bruk og salg av frø som inneholder tiram, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1500 of 9 October 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance thiram, and prohibiting the use and sale of seeds treated with plant protection products containing thiram, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Thiram blev ved Kommissionens direktiv 2003/81/EF opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstoffet thiram, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 30. april 2019.

(4) Der blev i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af thiram inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5) Ansøgeren fremlagde de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 20. januar 2016.

(7) Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8) Den 27. januar 2017 fremsendte autoriteten sin konklusion om, hvorvidt thiram kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Autoriteten påviste en stor akut risiko for forbrugere og arbejdstagere ved anvendelse af thiram ved bladsprøjtning. Den påviste desuden en stor risiko for fugle og pattedyr ved de vurderede repræsentative anvendelser, herunder frøbehandling, selv når der tages højde for anvendelsen af højere raffinement i risikovurderingen. Der kunne ikke på baggrund af de ufuldstændige oplysninger om metabolit M1 udledes nogen definition for restkoncentrationer i forbindelse med risikovurdering, så derfor kunne vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtag via kosten ikke fuldføres, og maksimalgrænseværdierne kunne ikke fastsættes. Desuden kunne autoriteten ikke på baggrund af de tilgængelige oplysninger udelukke, at der dannes N-nitrosodimethylamin (NDMA), et problematisk stof i betragtning af dets iboende farer, i drikkevand, når overfladevand og grundvand indeholdende thiram og dets metabolit DMCS udsættes for vandbehandlingsprocesser. På baggrund af de begrænsede tilgængelige oplysninger konkluderede autoriteten desuden, at risikoen er høj for vandorganismer, når disse udsættes for DMCS. Desuden kunne autoriteten ikke på baggrund af de tilgængelige oplysninger drage konklusioner vedrørende de potentielt hormonforstyrrende egenskaber ved thiram.

(9) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til autoritetens konklusion. Derudover opfordrede Kommissionen i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10) Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan problemerne vedrørende stoffet imidlertid ikke siges at være løst.

(11) Derfor kan det med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel ikke fastslås, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Godkendelsen af aktivstoffet thiram bør derfor ikke fornyes, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(12) Den 18. maj 2018 skrev ansøgeren til Kommissionen for at trække de repræsentative anvendelser vedrørende bladsprøjtning tilbage fra ansøgningen om fornyelse.

(13) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(14) Under hensyntagen til den risiko, der er konstateret for fugle og vilde pattedyr i forbindelse med behandlet frø, bør markedsføring og anvendelse af frø, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler indeholdende thiram, forbydes.

(15) Forbuddet mod markedsføring og anvendelse af behandlet frø bør finde anvendelse fra den 31. januar 2020 for at sikre en tilstrækkelig overgangsperiode for frøforsyningskæden under hensyntagen til den begrænsede rådighed af frø, som ikke er behandlet med midler indeholdende thiram.

(16) Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiram.

(17) For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder thiram, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periodeudløbe senest den 30. april 2019 for plantebeskyttelsesmidler, som anvendes til bladsprøjtning, og senest den 30. januar 2020 for andre plantebeskyttelsesmidler, herunder midler til frøbehandling.

(18) Udløbsdatoen for thiram blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/524 forlænget til den 30. april 2019 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er truffet en afgørelse forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning finde anvendelse hurtigst muligt.

(19) Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende thiram i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(20) Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har ikke afgivet en udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2018
Anvendelsesdato i EU
30.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet